Amortizacija vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva

Zavezanec sprašuje, ali se z davčnega vidika pri vlaganjih v tuja opredmetena osnovna sredstva za najvišjo dovoljeno amortizacijsko stopnjo lahko uporablja stopnja iz skupine za druga vlaganja. To vprašanje se zastavlja v povezavi z novo razvrstitvijo teh vlaganj med opredmetena osnovna sredstva zaradi spremembe Slovenskih računovodskih standardov. Omenja vlaganja, ki po vsebini ne predstavljajo opreme, temveč druga opredmetena osnovna sredstva, največkrat v obliki vlaganj v tuj poslovni prostor, ki ga najemnik uporablja za svojo dejavnost. Posebej ga zanima za …

Preberi do konca - Amortizacija vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva

Amortizacija vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva

Zavezanec sprašuje, ali se z davčnega vidika pri vlaganjih v tuja opredmetena osnovna sredstva za najvišjo dovoljeno amortizacijsko stopnjo lahko uporablja stopnja iz skupine za druga vlaganja. To vprašanje se zastavlja v povezavi z novo razvrstitvijo teh vlaganj med opredmetena osnovna sredstva zaradi spremembe Slovenskih računovodskih standardov. Omenja vlaganja, ki po vsebini ne predstavljajo opreme, temveč druga opredmetena osnovna sredstva, največkrat v obliki vlaganj v tuj poslovni prostor, ki ga najemnik uporablja za svojo dejavnost. Posebej ga zanima za …

Preberi do konca - Amortizacija vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva

Kako pravilno določimo dobo koristnosti osnovnih sredstev

17.12.2009 0

Doba koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva ali neopredmetenega sredstva je odvisna od:

 • pričakovanega fizičnega izrabljanja;
 • pričakovanega tehničnega staranja;
 • pričakovanega gospodarskega staranja ter
 • pričakovanih zakonskih in drugih omejitev uporabe.

Kot doba koristnosti posameznega sredstva se upošteva tista, ki je glede na posameznega izmed naštetih dejavnikov najkrajša.

Pri pomembnejših postavkah opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstvih je potrebno dobo koristnosti pregledati najmanj na koncu vsakega poslovnega leta. Če se pričakovana doba koristnosti dolgoročnega sredstva pomembno razlikuje od prejšnje usmeritve, je treba dobo amortiziranja …

Preberi do konca - Kako pravilno določimo dobo koristnosti osnovnih sredstev

Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev

16.12.2009 0

Danes si poglejmo, na kaj moramo biti pozorni pri amortizaciji neopredmetenih osnovnih sredstev?

Kaj zajemajo neopredmetena osnovna sredstva?

Neopredmetena osnovna sredstva zajemajo:

 • dolgoročno odložene stroške razvijanja,
 • usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva,
 • naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine in druge pravice ter
 • naložbe v dobro ime prevzetega podjetja.

Za neopredmeteno sredstvo se:

 • v knjigovodskih razvidih izkazujejo:
  • posebej nabavna vrednost oziroma prevrednotena nabavna vrednost,
  • posebej amortizacijski popravek vrednosti in
  • posebej nabrana izguba zaradi oslabitve,
  • v bilanci stanja
Preberi do konca - Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev

Knjiženje amortizacije

15.12.2009 0

Danes nas zanima na katerih kontih prikazujemo obračunano amortizacijo.

V skladu s priporočenim kontnim načrtom – Kontnim okvirom za gospodarske družbe, katerega je izdal Slovenski inštitut za revizijo, v gospodarskih družbah izkazujemo stroške amortizacije v skupini 43.

V tej skupini se izkazuje amortizacija neopredmetenih sredstev, zgradb, opreme in nadomestnih delov, drobnega inventarja in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Ločeno se izkazuje amortizacija naložbenih nepremičnin, vrednotenih po nabavni vrednosti.

Obračunano amortizacijo knjižimo torej:

 • v breme ustreznih konto skupine 43 :
  • 430
Preberi do konca - Knjiženje amortizacije

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev

14.12.2009 0

Danes si bomo pobliže ogledali na kaj moramo biti pozorni pri amortizaciji opredmetenih osnovnih sredstev v poslovni bilanci.

Pri določanju amortizacijskih stopenj opredmetenim osnovnim sredstvom in pri samem obračunavanju amortizacije moramo upoštevati slovenska računovodska standarda SRS 1 in SRS 13 ter Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2).

V skladu s SRS 13 so stroški amortizacije zneski nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev s končnimi dobami koristnosti, ki v posameznih obračunskih obdobjih prehajajo iz teh sredstev v nastajajoče poslovne …

Preberi do konca - Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev
1 2