Obdavčitev nagrad, ki so dosežene na športni prireditvi

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV januarju 2007 je športno društvo v Sloveniji organiziralo tekmovanje v teku na smučeh. Nagrajeni so bili tujci razen dveh slovenskih državljank. Denar za je zagotovil avstrijski lastnik prireditve.

Zavezanec sprašuje, ali mora športno društvo plačati davek od nagrad. Če športno društvo mora odvesti davek, ga zanima, kateri obrazci so za to potrebni, kako bo z dohodnino za tujce za leto 2007 oziroma katere obrazce bo moral poslati tujcem.

V zvezi s tem pojasnjujemo:

Akontacijo dohodnine od izplačanih nagrad mora obračunati in plačati športno društvo kot organizator prireditve.

V skladu z 10. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) ima vsak drug dohodek, za katerega ni mogoče določiti vira po 9., 11. do 14. členu, vir v Sloveniji, če je oseba, ki je rezident po tem zakonu ali po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, ali poslovna enota nerezidenta po tem zakonu ali po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, dohodek izplačala ali ji je bil zaračunan.

Na podlagi šestega odstavka 58. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) se za plačnika davka šteje tudi organizator prireditve, tudi če dohodek, od katerega se v skladu s tem zakonom o obdavčenju izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj, samo izplača, vendar ga ne bremeni.

V skladu s 46. členom ZDoh-2 se nagrade, dosežene na športnih prireditvah, štejejo kot dohodek iz dejavnosti.

Davčna osnova je doseženi dohodek. V skladu z drugim odstavkom 68. člena ZDoh-2 se davčni odtegljaj izračunava, odteguje in plačuje tudi od plačil, ki jih zavezanec po tem poglavju dosega z opravljanjem dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika. Davčni odtegljaj se izračunava, odteguje in plačuje od osnove in po stopnji, določeni z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Upoštevaje 70. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06) znaša stopnja davčnega odtegljaja 15 odstotkov.

Obračun davčnega odtegljaja od drugih dohodkov se davčnemu organu predloži na obrazcu Obračun davčnega odtegljaja od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja (obrazec REK-2), kot je predpisan s Pravilnikom o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predložitve obrazcev davčnemu organu (Uradni list RS, št. 138/06; v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Zavezanec je navedel, da so med dobitniki nagrad tudi nerezidenti, zato bo k obrazcu REK-2 priložil tudi Poročilo o dohodkih, izplačanih nerezidentom, ki so vključeni v obračun davčnih odtegljajev (priloga 6 pravilnika).

Plačani davčni odtegljaj ob izplačilu nagrade nerezidentom se šteje kot dokončni davek nerezidenta v Sloveniji. Predlagamo, da za te osebe na pristojnem davčnem uradu vložite zahtevke za izdajo potrdila o plačanem davku od nagrade. Potrdila bodo nerezidenti potrebovali za uveljavljanje v Sloveniji plačanega davka pri odmeri svoje davčne obveznosti v državi rezidenstva.

V vprašanju zavezanec ni navedel, iz katerih tujih držav so dobitniki nagrad. V nadaljevanju pojasnjujemo še določbo, ki jo običajno vsebuje sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, ki jih Slovenija sklepa z drugimi državami.

V sporazumih o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (v nadaljnjem besedilu: sporazum) so dohodki umetnikov in športnikov običajno obravnavani v 17. členu. V skladu s tem členom se dohodek ne glede na 7. in 15. člen sporazuma, ki jih dobi rezident države pogodbenice kot nastopajoči izvajalec, kot je gledališki, filmski, radijski ali televizijski umetnik ali glasbenik, ali kot športnik iz takih osebnih dejavnosti, ki jih izvaja v drugi državi pogodbenici, lahko obdavči v tej drugi državi.

Taka določba v sporazumu daje Sloveniji pravico do obdavčitve, če je dohodek dosežen z opravljanjem dejavnosti športnika (nastopa na tekmovanju) na območju Slovenije. Država rezidenstva prejemnika dohodka pa v skladu z metodo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, določeno v sporazumu, upošteva v Sloveniji plačani davek kot odbitek (metoda odbitka) ali pa izvzame iz obdavčitve dohodek, od katerega je bil v Sloveniji davek plačan (metoda izvzetja).

Upoštevajoč navedeno ima Slovenija pravico do obdavčitve, zato tujci v Sloveniji niso upravičeni do uveljavljanja morebitnih ugodnosti iz mednarodnih pogodb, tj. oprostitev/znižano plačilo davka v državi vira.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4210-92/2007, 5. 3. 2007

Sorodni članki: