Obdavčitev plovil tujcev z vidika ZDVP in ZDDV-1

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanja tujcev – rezidentov držav članic Evropske Unije, glede obdavčitve plovil v Republiki Sloveniji, ki bi jih vpisali v evidenco (register) plovil pri Upravi za pomorstvo (Koper, Izola, Piran). Prav tako jih je zanimalo, ali morajo poleg davka na vodna plovila, plačati tudi davek na dodano vrednost.

V nadaljevanju odgovarjamo na zastavljeno vprašanje:

1.

Davek na vodna plovila plačujejo na podlagi Zakona o davku na vodna plovila – (Uradni list RS, št. 117/06) lastniki plovil daljših od petih metrov, ki izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidenco plovil. Davek na vodna plovila plačujejo tako rezidenti Republike Slovenije kot tudi nerezidenti – tujci (fizične in pravne osebe), za plovila, ki so vpisana v evidenci (registru) plovil. Davčna obveznost se ugotavlja za obdobje koledarskega leta kot seštevek splošnega dela obveznosti, dela obveznosti, ki se nanaša na dolžino plovila, in dela obveznosti, ki se nanaša na moč pogona plovila.

Čeprav je v nacionalni zakonodaji navedeno, da so zavezanci za plačilo davka na vodna plovila tudi nerezidenti – tujci, je potrebno poleg določb nacionalne zakonodaje upoštevati tudi določbe veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, ki jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami pogodbenicami, torej tiste mednarodne pogodbe, s katerimi je dogovorjeno izogibanje dvojnemu obdavčevanju premoženja. V mednarodnih pogodbah je obdavčitev premoženja praviloma določena z določbo 21., 22., 23., 24. ali 28. člena (odvisno od mednarodne pogodbe):

  • v tretjem odstavku 21., 22., 23., 24. ali 28. člena je določeno, da se premoženje, ki ga sestavljajo ladje in letala, s katerimi se opravljajo prevozi v mednarodnem prometu, in premičnine v zvezi z opravljanjem prevozov s takimi ladjami in letali, obdavči samo v državi pogodbenici, v kateri je sedež dejanske uprave podjetja. To pomeni, da se vodna plovila, četudi so evidentirana (registrirana) v Sloveniji in se uporabljajo za opravljanje prevozov v mednarodnem prometu, obdavčijo v državi, v kateri je sedež dejanske uprave podjetja;
  • v četrtem oziroma petem odstavku 21., 22., 23., 24. ali 28. člena je določeno, da se vse druge sestavine premoženja rezidenta države pogodbenice obdavči samo v tej državi. To pomeni, da se vodna plovila, vpisana v evidenco (register) plovil v Sloveniji, kot premoženje obdavčijo v državi rezidentstva lastnika / imetnika vodnega plovila.

Premoženje nerezidentov – tujcev, ki ga sestavljajo vodna plovila in so le-ta vpisana v evidenci (registru) plovil pri Upravi za pomorstvo Republike Slovenije, se glede na navedeno obdavčuje samo v državi rezidentstva, ker ima na podlagi veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja premoženja izključno pravico do obdavčevanja tega premoženja le druga država pogodbenica.

Za uveljavitev oprostitve plačila davka na vodna plovila v Sloveniji, nerezidenti – tujci davčnemu organu v RS predložijo potrdilo o rezidentstvu v smislu določb 4. člena mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja, kar pomeni, da se nerezident – tujec šteje za rezidenta druge države pogodbenice na podlagi svojega stalnega prebivališča, središča življenjskih interesov, običajnega bivališča oziroma državljanstva.

2. Zakon o davku na dodano vrednost

V skladu s prvim odstavkom 18. člena Zakona o davku na dodano vrednost – (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11 in 78/11) pomeni uvoz blaga vsak vnos blaga v Unijo, ki v skladu s carinskimi predpisi nima statusa blaga Skupnosti ali blaga, ki je uvoženo iz tretje države, pa znotraj Skupnosti ni sproščeno v prost promet v skladu s carinskimi predpisi. Na podlagi prvega ostavka 31. člena je kraj uvoza blaga država članica, na ozemlju katere je bilo blago vneseno v Unijo, pri čemer obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna v skladu s prvim odstavkom 35. člena ZDDV-1 nastane, ko je blago uvoženo.

Od uvoza plovil, ki bodo s Hrvaške vnesena v Unijo na ozemlje Slovenije, je treba v skladu z navedenimi določbami obračunati DDV, za kar je pristojen carinski organ.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4228-174/2012, 2. 4. 2012

Sorodni članki: