Obdavčitev prevoznih storitev, povezanih z izvozom blaga

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec navaja, da družba, ki se ukvarja s prevoznimi in pomožnimi prevoznimi storitvami, mnogokrat za davčne zavezance iz EU z identifikacijsko številko za DDV, opravi storitev prevoza blaga na relaciji EU – tretja država. Zraven opravi družba tudi vse izvozne postopke. V tej zvezi ga zanima:

1. Na katero klavzulo za oprostitev plačila DDV se sklicuje slovenska družba (prvi odstavek 25. člena ZDDV-1 ali e) točka 52. člena ZDDV-1)?

Za uporabo pravilne klavzule, na katero se izdajatelj računa sklicuje, kadar ne obračuna DDV, je treba najprej ugotoviti, kje je na podlagi določb ZDDV-1 opravljene storitve. Sklicevanje na določeno oprostitev v skladu z ZDDV-1 je namreč možno samo v primerih, kadar je v Sloveniji.

Prvi odstavek 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2 in 85/10) določa, da je kraj opravljanja storitev, ki jih prejme davčni zavezanec, ki deluje kot tak, kraj, kjer ima ta davčni zavezanec sedež svoje dejavnosti. Če so te storitve opravljene stalni poslovni enoti davčnega zavezanca, ki ni v kraju, kjer ima sedež svoje dejavnosti, je kraj opravljanja teh storitev kraj, kjer ima ta davčni zavezanec stalno poslovno enoto. Če takega sedeža ali take stalne poslovne enote ni, je kraj opravljanja storitev kraj, kjer ima davčni zavezanec, ki prejme te storitve, stalno oziroma običajno prebivališče.

V skladu s točko e) prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 je plačila DDV oproščeno opravljanje storitev, vključno s prevoznimi storitvami in pomožnimi storitvami, razen storitev, ki so oproščene v skladu z 42. in 44. členom ZDDV-1, če so neposredno povezane z izvozom ali uvozom blaga v smislu drugega in tretjega odstavka 31. člena ter uvozom blaga v skladu s prvim odstavkom 58. člena ZDDV-1.

Iz navedenega izhaja, da je za uporabo pravilne klavzule, na katero se izdajatelj računa sklicuje, kadar ne obračuna DDV, treba najprej ugotoviti, kje je na podlagi določb ZDDV-1 kraj obdavčitve opravljene storitve. Sklicevanje na določeno oprostitev v skladu z ZDDV-1 je namreč možno samo v primerih, kadar je kraj obdavčitve v Sloveniji. Torej, kadar je kraj obdavčitve izven Slovenije, se na izdanem računu navede klavzula, da DDV ni obračunan na podlagi 25. člena ZDDV-1.

2. Ali se storitev v obračunu DDV izkaže v polju 11 ali v polju 12 obračuna DDV?

V polje 11 obračuna DDV se vpiše vrednost opravljene storitve, ki je na podlagi e) točke prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 oproščena plačila DDV.

V polje 12 obračuna DDV se vpiše vrednost opravljene storitve, ki jo davčni zavezanec opravi v skladu s prvim odstavkom 25. člena ZDDV-1, davčnemu zavezancu s sedežem v drugi državi članici.

V dopisu navaja, da družba mnogokrat opravi prevozno storitev za davčne zavezance s sedežem v drugi državi članici. V tem primeru se torej vrednost opravljenih storitev vpiše v polje 12 obračuna DDV.

3. Ali se storitev poroča v rekapitulacijskem poročilu?

Davčni zavezanec, ki opravi storitev v skladu s prvim odstavkom 25. člena ZDDV-1, davčnemu zavezancu s sedežem v drugi državi članici, mora o vrednosti opravljene storitve poročati v rekapitulacijskem poročilu.

Vrednost opravljene storitve, ki je na podlagi e) točke prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 oproščena plačila DDV, se ne vpisuje v .

Na podlagi c) točke prvega odstavka 90. člena ZDDV-1 mora vsak davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, davčnemu organu predložiti rekapitulacijsko poročilo o davčnih zavezancih in pravnih osebah, ki niso davčni zavezanci, so pa identificirane za DDV, katerim je opravil storitve, ki niso storitve, ki bi bile oproščene plačila DDV v državi članici, v kateri je transakcija obdavčljiva, in za katere je prejemnik storitev dolžan plačati DDV v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES*.

V skladu z navedenim mora davčni zavezanec, ki opravi storitev v skladu s prvim odstavkom 25. člena ZDDV-1 davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji, o vrednosti opravljene storitve poročati v rekapitulacijskem poročilu.

Vrednost opravljene storitve, ki je na podlagi e) točke prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 oproščena plačila DDV, se ne vpisuje v rekapitulacijsko poročilo.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4230-417/2010, 2. 12. 2010

Sorodni članki: