Poenostavitev davčnega postopka

Spremembe in dopolnitve Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki začnejo veljati 22. oktobra 2016, uporabljati pa 1. januarja 2017, prinašajo vrsto novosti in poenostavitev za davčne zavezance ter dodatnih možnosti za lažje plačilo davčnega dolga.

Najbolj dobrodošlo novost, ki jo prinaša novela so predizpolnjeni obračuni prispevkov za socialno varnost, ki jih bo finančna uprava pošiljala vsem prostovoljno vključenim v obvezno pokojninsko zavarovanje, kot so denimo in kmeti. Da pa bodo ti zavezanci prejeli predizpolnjen , morajo s finančno upravo poslovati prek portala eDavki.

Novost je tudi zamik roka plačila davkov in prispevkov za pet dni po izplačilu plač. S tem se bo zavezancem omogočilo večjo likvidnost in torej lažje plačilo davkov in prispevkov. Zamik bo veljal tudi v drugih primerih plačila davkov z davčnim odtegljajem.

o davčnem postopku prinaša dodatne možnosti, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje plačilo davčnega dolga. Davčni organ bo namreč lahko v primerih poenostavljene prisilne poravnave dovolil v največ 60 mesečnih obrokih. Da bi zavezance spodbudili k prostovoljnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti, pa se bosta pri višini obrestnih mer upoštevali teža kršitve ter okoliščina, ali je zavezanec kršitev odpravil sam ali pa jo je ugotovil davčni organ.

Uvaja se tudi možnost predložitve davčnega obračuna v okviru davčnega inšpekcijskega nadzora. Če bo vložil v skladu z ugotovitvami davčnega inšpekcijskega nazora in bo hkrati s predloženim davčnim obračunom ugotovljeno obveznost v celoti poravnal skupaj z obrestmi (5% letna obrestna mera), ne bo kaznovan za prekršek zaradi nepredložitve obračuna.

Spremembe so tudi na področju , saj se upošteva ustavno načelo socialne države pri opravljanju izvršbe, predvsem s stališča zagotavljanja eksistence dolžnika, njegovih družinskih članov in drugih oseb, ki jih mora dolžnik preživljati.

Z novelo ZDavP-2J se prenaša tudi Direktive 2015/2376/EU z dne 8. decembra 2015, ki se še dodatno razširja področje avtomatične izmenjave informacij med državami članicami EU, in sicer s sistematičnim pošiljanjem vnaprejšnjih davčnih stališč s čezmejnim učinkom in vnaprejšnjih cenovnih sporazumov, s čimer se dosega večja dostopnost, preglednost in pravna varnost za vse države članice. S prenosom Direktive 2016/881/EU z dne 25. maja 2016, se avtomatična izmenjava razširja na izmenjavo poročil po državah, kar zagotavlja celovite informacije  o strukturi in politiki transfernih cen ter notranjih transakcij mednarodnih skupin podjetij znotraj EU.

Vir: Portal FinD-INFO, 15. 10. 2016, http://www.findinfo.si/

Sorodni članki: