Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(1) S tem pravilnikom se določajo vrste in način vodenja poslovnih knjig in evidenc, ki so jih dolžne voditi osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: zavezanci).

(2) Za osebe iz prvega odstavka tega člena se glede vodenja poslovnih knjig, sestavljanja letnih poročil, vodenja poslovnih knjig in evidenc, knjigovodskih listin, dostopnosti do poslovnih knjig in poročil, uporabljajo zakon o gospodarskih družbah v delu, ki se nanaša na samostojnega podjetnika posameznika, slovenski računovodski standard 39, slovenski računovodski standardi in ta pravilnik.

(3) Zavezanci morajo o izbranem vodenju poslovnih knjig (dvostavno oziroma enostavno ) obvestiti pristojni davčni organ najkasneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje davčno leto. Če prične zavezanec poslovati med letom, mora o izbranem vodenju poslovnih knjig obvestiti pristojni davčni organ najkasneje v roku 8 dni po pričetku poslovanja. Med letom se izbrano ne sme spremeniti.

2. člen

Ne glede na določbe 1. člena tega pravilnika, lahko vodijo zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, le evidenco izdanih knjigovodskih listin ter evidenco osnovnih sredstev.

3. člen

(1) Če so osebe iz 1. člena tega pravilnika po predpisu, ki ureja njihovo organizacijo oziroma področje, na katerem delujejo, dolžne voditi evidence, morajo voditi tudi te evidence.

(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena so primeroma osebe, ki opravljajo menjalniške posle in osebe, ki opravljajo gostinsko in slaščičarsko dejavnost.

(3) Osebe, ki opravljajo menjalniške posle, so dolžne voditi evidenco denarnih sredstev na način, kot to velja za pravne osebe.

(4) Osebe, ki opravljajo gostinsko in slaščičarsko dejavnost, so dolžne voditi tudi evidenco nabave in porabe pijač in živil.

II. EVIDENCA IZDANIH KNJIGOVODSKIH LISTIN
4. člen

(1) Zavezanci iz 2. člena tega pravilnika vodijo evidenco, v katero vpisujejo izdane .

(2) Evidenca mora vsebovati zaporedno številko listine in znesek, opis poslovnega dogodka ter datum vpisa. Evidenca lahko vsebuje tudi druge podatke.

(3) Evidenca se vodi po časovnem zaporedju. Z zaporedno številko, v katero je listina vpisana v evidenco, je zavezanec dolžan označiti tudi listino in jo v takem vrstnem redu priložiti evidenci.

5. člen

(1) Za knjigovodsko listino, ki se vpisuje v evidenco iz 4. člena tega pravilnika, se šteje listina, ki izpričuje poslovni dogodek in se sestavi praviloma na kraju in ob času njegovega nastanka.

(2) Evidenca izdanih knjigovodskih listin se zaključuje s stanjem na dan 31. december, v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti oziroma statusne spremembe pa z dnem takšne spremembe.

III.
6. člen

(1) Evidenca osnovnih sredstev mora vsebovati zaporedno številko osnovnega sredstva vpisanega v evidenco, opis osnovnega sredstva, stanje in gibanje osnovnega sredstva, zlasti datum pridobitve in datum izločitve oziroma odtujitve, podatke o listini o pridobitvi oziroma izločitvi ali odtujitvi ter nabavno vrednost osnovnega sredstva.

(2) V evidenco osnovnih sredstev se vpisujejo vse prejete listine, ki se nanašajo na nabavo osnovnih sredstev, in tiste, ki vplivajo na povečanje nabavne vrednosti, v skladu s slovenskim računovodskim standardom 39.

IV. EVIDENCA KNJIGOVODSKIH LISTIN PRETOKOV MED PODJETJEM IN GOSPODINJSTVOM LASTNIKA
7. člen

(1) Osebe iz 1. člena tega pravilnika so dolžne voditi evidenco knjigovodskih listin pretokov (denarnih in nedenarnih transakcij) iz podjetja v gospodinjstvo lastnika podjetja in iz gospodinjstva lastnika podjetja v podjetje.

(2) Evidenca mora vsebovati zaporedno številko knjigovodske listine v evidenci, številko knjigovodske listine, datum in vrednost transakcije med podjetjem in gospodinjstvom lastnika podjetja. Evidenca se vodi po časovnem zaporedju.

(3) Evidenca knjigovodskih listin transakcij iz drugega odstavka tega člena se zaključuje s stanjem na dan 31. december, v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti oziroma statusne spremembe pa z dnem takšne spremembe.

(4) Če osebe iz 1. člena tega pravilnika zagotavljajo podatke iz evidence knjigovodskih listin transakcij iz drugega odstavka tega člena v poslovnih knjigah na drugačen način, jim navedene evidence ni potrebno voditi.

V. EVIDENCA NABAVE IN PORABE PIJAČ IN ŽIVIL
8. člen

(1) Evidenco nabave in porabe pijač in živil so dolžni voditi zavezanci, ki opravljajo gostinsko in slaščičarsko dejavnost.

(2) Dokument, na katerem se vodi evidenca iz prejšnjega odstavka, mora biti overjen z žigom zavezanca.

9. člen

(1) Evidenca nabave in porabe pijač mora biti dnevno vodena in mora zagotavljati naslednje podatke:

– nazive po vrstah pijač glede na ceno in mersko enoto,

– zaporedno številko knjiženja,

– datum in številko dobavnice, računa ali druge knjigovodske listine o nabavi,

– količino vsakokratne nabave,

– nabavno in prodajno ceno z označbo datumov spremembe cen,

– datum in količino vsakodnevne porabe v merskih enotah.

(2) Šteje se, da je pijača porabljena takrat, ko zavezanec enoto izprazni.

(3) Iz evidence mora biti razvidno začetno stanje na dan 1. januarja, vsakodnevno stanje in končno stanje na dan 31. decembra.

10. člen

(1) Evidenca nabave in porabe živil se vodi po nabavni vrednosti in mora vsebovati naslednje podatke:

– zaporedno številko,

– datum in številko dobavnice, računa ali druge knjigovodske listine o nabavi,

– nabavno vrednost iz knjigovodske listine.

(2) Poraba živil se ugotavlja mesečno na podlagi popisa zalog, podatki pa morajo biti vpisani v evidenco v osmih dneh po preteku meseca oziroma leta.

(3) Evidenci nabave in porabe pijač in živil morata biti stalno v gostinskem obratu. Oseba iz 1. člena tega pravilnika mora zagotoviti, da so evidence dostopne, tudi ko sama ni prisotna v gostinskem obratu.

(4) Stroški porabe živil in pijač se ugotavljajo mesečno na način, določen s slovenskimi računovodskimi standardi.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen

(1) Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah (Uradni list RS, št. 114/02).

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah (Uradni list RS, št. 114/02) uporablja za davčno leto 2004.

12. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2005.

Št. 429-06-41/2004/66

Ljubljana, dne 2. decembra 2004.

EVA 2004-1611-0238

dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

Vir: Uradni list RS, št. 130/2004 z dne 3. 12. 2004

Sorodni članki: