Računovodsko analiziranje

je sestavni del računovodstva. Z analiziranjem nasploh razumemo dejavnost, ki se ukvarja s presojanjem bonitete na podlagi primerjave podatkov v računovodskih obračunih in predračunih in s predlaganjem izboljšav pri poslovnih procesih in stanjih.

Računovodsko analiziranje je presojanje in pojasnjevanje stanja in uspešnosti poslovanja, ki je največkrat zasnovano na primerjavah podatkov v računovodskih obračunih in predračunih. Je del računovodstva, ne glede na to, katera služba se z njim ukvarja in del razčlenjevanja podatkov kot informacijske funkcije.

Za vsebinsko neoporečno računovodsko analiziranje je izrednega pomena metodična usklajenost računovodskih predračunov z računovodskimi obračuni. Ta nam pokaže odmike dejanskih podatkov od prvotno načrtovanih, pri čemer ne gre le za absolutne (zneskovne) razlike, temveč je poudarek na iskanju vzrokov za take odmike. Dober analitih mora dobro poznati organigram podjetja, njegove dejavnosti, metode razčlenjevanja, primerjanja in računanja ustreznih kazalnikov ter bistvo njihovega smiselnega povezovanja. Le spoznavanje vzrokov za odmike in njihovih posledic omogoča pri nadziranju popravne in kaznovalne ukrepe, pri načrtovanju pa stvarnejše odločitve in cilje.

Sorodni članki:

  • Ni sorodnih člankov.