Soglasje k strožjimi pogojem za ustanovitev podjetja

227458Odbor Državnega zbora za je za obravnavo na plenarni seji pripravil predlog novele zakona o gospodarskih družbah (-1I), s katero se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva o letnih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, posebna pozornost pri njeni pripravi pa je bila dana omejevanju ustanavljanja novih gospodarskih družb oz. pridobitev statusa družbenika ter omejevanju veriženja podjetij z namenom nepoštenih poslovnih praks.

S predlagano novelo zakona se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva o letnih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, posebna pozornost pri njeni pripravi pa je bila dana omejevanju ustanavljanja novih gospodarskih družb.

Glavni namen te določbe je poskusiti preprečiti čim več nepoštenih poslovnih praks, povezanih z ustanavljanjem novih gospodarskih družb.

Pogoji za ustanovitev družbe oz. pridobitev statusa družbenika se bodo zaostrili s tem, ko bo moral lastnik podjetja, ki želi ustanoviti novo , predložiti dokazilo o plačilu prispevkov za svoje zaposlene za 12 mesecev nazaj in ne le za en mesec, kot velja zdaj.

Če je bila temu zavezancu v treh letih dvakrat izdana globa Inšpektorata RS za delo oz. Finančne uprave RS zvezi s plačilom za delo oz. zaposlovanjem na črno, se dodaja novost – in sicer prepoved ustanovitve novega podjetja oz. postati v njem. Ta prepoved bo veljala leto dni, so jo pa želeli v nekaterih poslanskih skupinah podaljšati.

Petletna prepoved ustanavljanja novih podjetij bo tako veljala le za tiste, ki so bili pravnomočno obsojeni na zaporno kazen zaradi gospodarskih prekrškov. Šestmesečni rok prepovedi ustanavljanja podjetij pa bo določen za tiste, ki bodo z več kot 50 odstotki udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, izbrisane iz sodnega registra brez likvidacije po insolvenčni zakonodaji.

podjetij na zalogo in s tem povezano izigravanje upnikov, zaposlenih in države naj bi se preprečilo tako, da bo lahko po novem oseba v treh mesecih ustanovila le eno družbo oz. pridobila delež v družbi z omejeno odgovornostjo.

Predlog pa vsebuje več tudi izjem, ki osebam s podjetniškimi cilji ne preprečujejo ustanavljanja družb z omejeno odgovornostjo.

S predlagano novelo zakona se poleg tega tudi izboljšuje normativno ureditev korporativnega upravljanja v družbah, izboljšuje koncernsko pravo v smeri zaščite manjšinskih delničarjev in upnikov ter prenavlja kazenske določbe.

Za izboljšanje korporacijskega upravljanja je dodanih več novih določb in sicer institut notranje revizije, dopolnitev določb v zvezi z revizijsko komisijo ter dodatno določitev pravil v zvezi z zavarovanjem odgovornosti članov organov vodenja ali nadzora.

V predlogu novele zakona so navedene tudi zahteve v zvezi s povezanimi osebami v okviru koncerna. Podrobneje se urejajo poročilo, revizija in soglasje k podjetniški pogodbi. Prav tako se natančneje urejajo pravice upnikov v okviru koncernov.

Vir: STA, 26.6.2015, www.sta.si

Sorodni članki: