Vavčersko svetovanje

Kaj je ?

To so subvencionirane storitve podjetniškega svetovanja in usposabljanja za potencialne podjetnike ter mikro, mala in srednja podjetja v fazi ustanavjanja  ali delovanja.

Namen vavčerskega svetovanja

Namen programa vavčerskega svetovanja je spodbuditi podjetnike h koriščenju zunanjih strokovnjakov, s pomočjo katerih lahko pridobijo dodatna znanja in sposobnost samostojnega reševanja problemov ali izkoriščanja podjetniških priložnosti.

Subvencionirani stroški

Svetovanci lahko prejmejo subvencijo za stroške storitev podjetniškega svetovanja in usposabljanja.
Upravičeni stroški so:

  1. stroški svetovanja s področja poslovnih funkcij podjetja,
  2. stroški svetovanja pri pripravi razvojno naravnanih programov, projektov in poslovnih načrtov,
  3. stroški svetovanja glede primernosti izbrane statusne oblike,
  4. izdelki, ki so plod podjetniškega svetovanja v okviru programa in so dostopni v pisni obliki: analize, strategije, načrti, elaborati, izdelana dokumentacija za prijave na javne razpise,
  5. stroški usposabljanja (samo za mikro in majhna podjetja).

Višina subvencij

DELUJOČA PODJETJA: Višina subvencije za vavčersko SVETOVANJE znaša do 50 % upravičenih stroškov svetovanja , višina subvencije za USPOSABLJANJE znaša do 45 % upravičenih stroškov usposabljanja.

Skupna vrednost subvencioniranih stroškov svetovalnih storitev je lahko največ 4.000,00 EUR ob upoštevanju naslednje izjeme:

svetovanci lahko pridobijo subvencijo za upravičene stroške svetovalnih stroritev s področij »informacijsko-komunikacijske tehnologije« in »spletnega marketinga« do največ 2.000,00 EUR za obe navedeni področji skupaj v času veljavnosti pogodbe o vključitvi v program.

Do subvencioniranih stroškov usposabljanja so upravičena samo mikro in majhna podjetja. Skupna vrednost subvencioniranih stroškov usposabljanja je lahko največ 2.000,00 EUR.

Sredstva se dodeljujejo po shemi državne pomoči (skupna višina vseh prejetih razvojnih spodbud posameznega podjetja iz vseh javnih virov, vključno s pomočjo po pravilu de minimis, ne sme preseči dovoljene skupne višine pomoči po namenih).

POTENCIALNI PODJETNIK:
Vavčersko svetovanje znaša do 100 % upravičenih stroškov svetovanja. Skupna vrednost subvencioniranih stroškov storitev je lahko največ 1.500,00 EUR bruto.

Potencialni podjetniki niso upravičeni do subvencioniranja stroškov usposabljanja.
Sredstva se dodelijo v skladu s pravilom »de minimis« (skupni znesek pomoči, dodeljen istemu prejemniku, ne sme presegati praga 200.000 EUR v obdobju treh let).

Kriteriji za vključitev

Kriteriji za vključitev v ciljno skupino DELUJOČIH PODJETIJ:
delujoče podjetje je mikro, majhna ali srednja družba ter samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran/a po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Velikost delujočega podjetja se določa skladno z opredelitvijo majhnih in srednje velikih podjetij iz priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001, z dne 12.01.2001 in št. 364/2004 z dne 25.02.2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja.

v ciljno skupino POTENCIALNIH PODJETNIKOV se lahko vključijo:

  • mladi nad 18 let v času ali po končanem izobraževanju, ki so državljani RS,
  • zaposlene osebe, ki razmišljajo o ustanovitvi podjetja in so državljani RS,
  • nezaposlene osebe, ki niso prijavljene na ZRSZ kot brezposelne osebe in so državljani RS.

Kako do vavčerske napotnice in izvedbe svetovanja

Vzpostavite kontakt z našo vavčersko svetovalko Sonjo Klančišar, ki vam bo pomagala pri postopkih pridobitve vavčerja, kakor tudi nadaljnjih postopkih same izvedbe svetovanja.

Kontakt: T: 03 56 68 634 / M: sonja@vitago.si

Vavčersko svetovanje

Sorodni članki: