Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka

KDO predloži vlogo

Vlogo za odlog ali vloži pravna oseba oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

KJE predložiti vlogo

Vlogo zavezanec vloži pri davčnem uradu, praviloma pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register.

Postopanje davčnega organa

Davčni organ lahko dovoli za največ dve leti oziroma plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v 24 mesecih, če bi davčnemu zavezancu zaradi plačilne nezmožnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati, nastala hujša gospodarska škoda in bi mu odlog in obročno plačevanje davka omogočila preprečitev hujše gospodarske škode.

Davčni organ odloči o zahtevku na podlagi podatkov iz svojih evidenc in podatkov iz evidenc drugih organov, ki jih lahko pridobi, in na podlagi predloženih dokazov davčnega zavezanca.

Davčni organ odloči o odlogu oziroma obročnem plačilu v 30 dneh od dneva prejema popolne vloge.

Odlog in obročno plačevanje davka se ne morejo odobriti za akontacije davka ali davčni odtegljaj, če ni z ZDavP-2 drugače določeno.

Za čas, ko je odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno plačilo, se za odloženi znesek davka vključno z zamudnimi obrestmi, zaračunajo obresti po medbančni obrestni meri za ročnost enega leta, v višini, ki je veljala na dan izdaje odločbe o odlogu oziroma obročnem plačilu.

TAKSA

Na podlagi 4. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 42/07 – UPB3, 126/07) so dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom takse prosti.

POJASNILA

PRAVNE PODLAGE

  • Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)
  • Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09)

Vir: DURS

Sorodni članki:

Komentiraj

Komentiraj

E-mail naslov ne bo objavljen.


*