Zavarovanje prostovoljcev – prispevek PIZ in ZZ

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec sprašuje, ali so prostovoljske organizacije v naslednjih primerih dolžne za prostovoljce plačevati pavšalne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje:

  1. Prostovoljci (študentje, upokojenci ali zaposlene osebe) razvažajo prehranske pakete oslabelim osebam s svojim prevoznim sredstvom v popoldanskem času ali med vikendom brezplačno ali le za povrnitev stroškov prevoza.
  2. Študentje pomagajo pri varovanju otrok v mladinskih letoviščih.
  3. Študentje, upokojenci in zaposlene osebe prostovoljno pomagajo pri hujših naravnih nesrečah ali hudih prometnih nesrečah.
  4. Študentje, upokojenci, brezposelne ali zaposlene osebe se pogovarjajo z osamelimi osebami.

I.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pojasnjuje, da so osebe, ki niso zavarovane na drugi podlagi, v skladu s prvo in drugo alinejo 28. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB4 – s spremembami; v nadaljevanju: ZPIZ-1) obvezno zavarovane za invalidnost, telesno okvaro ali smrt kot posledico poškodbe pri delu, ko:

  • sodelujejo pri organiziranih delovnih akcijah, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju v primeru naravnih in drugih nesreč;
  • kot udeleženci mladinskih taborov v RS sodelujejo pri opravljanju del oziroma nalog mladinskih taborov.

Pravno podlago za plačevanje prispevkov za zgoraj navedene primere pod 1., 3. in 4. točko predstavlja 1. alineja 28. člena ZPIZ-1, za pravno podlago za plačevanje pavšalnih prispevkov za primer naveden pod 2. točko, pa gre smiselno šteti 2. alinejo 28. člena ZPIZ-1.

Skladno s točko IX Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111-4619/2000 – s spremembami; v nadaljevanju: Sklep) prispevek za prostovoljce kot zavarovance za posebne primere zavarovanja plačujejo organizatorji del in akcij, pri katerih te osebe sodelujejo v letnem znesku, ki od 1. 4. 2012 dalje znaša 3,21 EUR.

Prispevek, skladno s točko X Sklepa, plačujejo zavezanci do 15. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je zaključena aktivnost.

II.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pojasnjuje, da v kolikor se navedeni primeri lahko štejejo kot opravljanje prostovoljnega dela po Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 (16/11 popr.)), se te osebe, ki opravljajo prostovoljno delo, za poškodbo in poklicno bolezen pri delu zavarujejo na podlagi 8. točke 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB, 14/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10-ZUPJS in 87/11).

Osebe, ki prostovoljno pomagajo pri hujših naravnih in drugih nesrečah pa se zavarujejo po 1. točki 18. člena ZZVZZ.

Prispevek za zavarovance po 8. točki 17. člena ZZVZZ v višini 4,53 eur mesečno plačuje delodajalec oziroma organizacija, pri kateri oseba opravlja prostovoljno delo.

Prispevek za zavarovanca po 1. točki 18. člena ZZVZZ delodajalec oziroma organizacija, pri kateri oseba opravlja prostovoljno delo, plača enkrat na leto do 15. marca za tekoče koledarsko leto, če obveznost zavarovanja nastopi kasneje, pa se prispevek plača do 15. v naslednjem mesecu. Znesek prispevka za leto 2012 znaša 6,04 eur.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4250-1108/2012-7, 14. 5. 2012

Sorodni članki: