Investicije v raziskave in razvoj – potrebna dokumentacija

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z uveljavljanjem davčne olajšave za in zavezanec sprašuje, kakšno dokumentacijo je potrebno priložiti davčnemu obračunu in ali so predpisane oblike teh prilog, tj. ali zadostuje, če ima podjetje oblikovan elaborat po lastni oblikovni meri, oziroma ali glede tega obstajajo posebna navodila.

Odgovarjamo naslednje:

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09 in 43/10) ureja olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj v 55. členu, in to v prvem stavku prvega odstavka splošno olajšavo (zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj), v drugem stavku prvega odstavka pa dodatno regijsko olajšavo (dodatno zmanjšanje davčne osnove v višini 10 % oz. 20 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj, za zavezance, ki imajo sedež in opravljajo svojo dejavnost na določenih področjih države). Uveljavljanje splošne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj podrobneje ureja Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 138/06, v nadaljevanju: Pravilnik), uveljavljanje regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj pa Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 110/07).

Glede uveljavljanja splošne olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj
navedeni Pravilnik določa način uveljavljanja davčne olajšave, podrobneje opredeljuje vrste vlaganj, ki štejejo za vlaganja v raziskave in razvoj, določa obrazec za uveljavljanje teh olajšav, metodologijo za izpolnjevanje obrazca in način predložitve obrazca davčnemu organu. Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj je predpisan v Prilogi 1 tega Pravilnika. V obrazcu morajo biti za vsak projekt oziroma program posebej prikazani podatki o stroških vlaganj v notranje raziskovalne dejavnosti zavezanca, stroških vlaganj v notranje razvojne dejavnosti zavezanca, zneskih vlaganj v opremo, ki jo uporablja zavezanec pri notranji raziskovalni in razvojni dejavnosti ter stroških za nakup raziskovalno-razvojnih storitev. Posamezne vrste stroškov se v obrazec vpisujejo v skladu s predpisano razčlenitvijo stroškov in po metodologiji za izpolnjevanje obrazca, ki je Priloga 2 Pravilnika.

Davčni zavezanec, ki v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb uveljavlja olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj (z izpolnitvijo zaporedne številke 15.6 obrazca DDPO in Priloge 7a), mora navedeni obrazec predložiti kot prilogo k davčnemu obračunu hkrati s predložitvijo davčnega obračuna.

V zvezi z vprašanjem zagotavljanja dokumentacije in ustreznih evidenc je treba upoštevati, da je osnovni pogoj za uveljavljanje navedene davčne olajšave, da so vlaganja v raziskave in razvoj predhodno opredeljena v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu zavezanca, in to tako, da je možno pozneje spremljati in preverjati skladnost s projektom oziroma razvojnim programom. Te dokumentacije ni potrebno predložiti neposredno ob predložitvi davčnega obračuna, temveč v davčnem postopku na zahtevo davčnega organa. Oblika oziroma posebni obrazec za izdelavo projektne dokumentacije ni posebej predpisana, minimalne zahteve glede vsebine poslovnega načrta, posebnega razvojnega projekta oziroma programa pa so navedene v 8. členu navedenega Pravilnika. Tako mora poslovni načrt ali posebni razvojni projekt oziroma program vsebovati vsaj naslednje opredelitve:

 • naslov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa,
 • opis vsebine raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa,
 • seznam predvidenih aktivnosti raziskovalno razvojnega projekta oziroma programa,
 • načrtovane mejnike med izvajanjem raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa ter
 • rezultate raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa.

Uveljavljanje dodatne regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj z vidika zagotavljanja podatkov je podobno urejeno z Uredbo o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj, s tem, da je poleg obrazca za uveljavljanje davčne regijske olajšave določena tudi oblika raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa. Tako mora davčni zavezanec, ki v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb uveljavlja olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj po tretjem stavku prvega odstavka 55. člena ZDDPO-2 (z izpolnitvijo zaporedne številke 15.7 obrazca DDPO in Priloge 7b), kot sestavni del davčnega obračuna hkrati predložiti tudi Obrazec za uveljavljanje davčne regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj in Obrazec s podatki o raziskovalno-razvojnem projektu ali programu, ki sta določena v Prilogi 1 oziroma Prilogi 3 navedene uredbe.

Obrazec s podatki o raziskovalno-razvojnem projektu ali programu, na podlagi katerega zavezanec uveljavlja davčno regijsko olajšavo za raziskave in razvoj po navedeni uredbi vključuje:

 1. naslov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa,
 2. kvantificirani kazalniki spodbujevalnega učinka državne pomoči,
 3. cilji raziskovalno-razvojnega projekta ali programa,
 4. opis vsebine raziskovalno-razvojnega projekta ali programa,
 5. seznam predvidenih dejavnosti raziskovalno-razvojnega projekta ali programa in razdelitev dejavnosti po udeležencih,
 6. načrtovani mejniki med izvajanjem raziskovalno-razvojnega projekta ali programa,
 7. rezultati raziskovalno-razvojnega projekta ali programa.

Podrobnejša navodila oziroma metodologija za izpolnjevanje podatkov o raziskovalno-razvojnem projektu oziroma programu so v Prilogi 4 Uredbe.

Navedena metodologija za opredelitev podatkov iz točk 1 in 4 do 7 se zaradi vsebinsko primerljivih zahtev za dodatno opredelitev podatkov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma programa, določenih v 8. členu Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, lahko smiselno upošteva tudi pri uveljavljanju splošne davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4200-240/2011, 16. 3. 2011

Sorodni članki: