Koristi od dobre priprave letnega poročila

Začnite ga pripravljati vsaj dva meseca pred koncem poslovnega leta

Podjetja pripravljajo , ker jih k temu zavezuje , ki zahteva, da morajo izdelati računovodske izkaze s pojasnili in poročilo poslovodstva, s čimer morajo prikazati resnično ter pošteno sliko poslovanja podjetja. Podjetja pa ne želijo zadostiti samo zakonodaji, ampak želijo s svojimi poročili pokazati tudi prednosti in sposobnosti ter kulturo in filozofijo družbe. Vsi uporabniki, ki iščejo v letnem poročilu informacije za odločanje, imajo določen interes do podjetja, zato jim pravimo tudi interesne skupine letnega poročila.

Od letnega poročila, ki je ustrezno sestavljeno, ima družba lahko vrsto koristi, tako zunanjih kot notranjih.

Zunanje koristi so …

 • strateški vpliv – poročilo uporabnike seznani z združitvami družbe;
 • vplivanje na finančne strokovnjake – strokovnjaki bolje spoznajo družbe;
 • dostop do izbranih skupin uporabnikov – z določenimi dodatnimi informacijami v letnem poročilu, denimo o ravnanju z okoljem, se družba lahko približa okoljevarstvenim skupinam in javnosti;
 • predstavitev poslanstva družbe – družba uporabnikom pove, kaj je njen glavni namen, v čem se razlikuje od drugih, predstavi vizijo za prihodnost;
 • možnost poudariti posebna poslovna področja – družba poudari, s čim se poleg osnovne dejavnosti še ukvarja;
 • lojalnost delničarjev – družba seznani delničarje s svojimi načrti, s tem se lojalnost lahko ohrani in gradi;
 • nove izdaje delnic in posojila – družba predstavi naložbene načrte in prihodnje poslovanje, s tem se poveča uspešnost prodaje delnic ali dobi možnost za pridobitev ugodnega posojila.

Notranje koristi so …

 • osredotočanje vodstva na cilje – uprava družbe mora letno pregledovati cilje družbe;
 • kontinuiteta – družba, ki razume potrebe uporabnikov informacij, predstavi strategijo v letnem poročilu, njeno izvedbo pa v naslednjih letnih poročilih. V vseh informacijah mora biti način prikazovanja njegovih glavnih dejavnosti, ciljev in kulture enak;
 • nadzor nad -najdražja poročila niso nujno najboljša. , ki je dobro zasnovano, ima lahko manj fotografij, vendar naj bodo te bolj učinkovite.

Priprava letnega poročila zahteva veliko časa, zato ga je treba začeti pripravljati dovolj zgodaj. Priporočljivo je začeti z zbiranjem informacij in oblikovanjem prispevkov vsaj dva meseca pred koncem poslovnega leta. Letno poročilo ima opredeljene cilje, izhajajoč iz temeljnega cilja družbe. Pri pripravi je najboljše, da se sestavi projektni tim in določi vodja projekta. Skupina, ki pripravlja letno poročilo, mora oblikovati temo poročila, ki bo pritegnila bralca in se bo razlikovala od prejšnjih. Najboljše teme izhajajo iz ciljev, ki si jih uprava postavi za naslednje leto. Vse bolj se uveljavlja praksa, da se letna poročila ne hvalijo s preteklimi uspehi, ampak so napovednik prihodnjih dogodkov.

Lastnosti kakovostne vsebine letnega poročila:

 • pošteno, resnično, jedrnato in pregledno ;
 • vključenost preverjenih nerevidiranih razkritij;
 • glavne sestavine so uvod s poudarki, poslovno in računovodsko poročilo;
 • komentar kupcev, dobaviteljev, naročil, zalog;
 • komentar prostega denarnega toka;
 • razkritje načrtov in spremembe načrtov;
 • natančno poročanje o tveganjih;
 • analiza računovodskih izkazov s komentarji in komentar kazalnikov;
 • večji poudarek na opisu poslovanja skupine in odnosov v skupini;
 • nezavajanje bralcev letnih poročil.

Lastnosti kakovostne oblike letnega poročila:

 • splošni vtis, s katerim ocenjujemo videz letnega poročila;
 • sestava letnega poročila je dobra, če v logičnem zaporedju prikazuje dosežke v prejšnjem letu, poročilo predsednika uprave z navedbo dejavnosti podjetja, zadnji del poročila pa sta poslovno in računovodsko poročilo;
 • naslovna stran naj bo zanimiva, opazna in privlačna. Na njej mora biti letnica, na katero se letno poročilo nanaša, jasno razvidna;
 • besedilo mora biti berljivo in slovnično pravilno. Fotografije morajo imeti spremno besedo, ki vsebujejo sporočilo;
 • tipografija naj omogoča bralcu, da na prvi pogled vidi hierarhijo besedila, z jasnimi ločnicami med poglavji in podpoglavji;
 • pri fotografijah in ilustracijah sta pomembna velikost ter razmerje. Postavljene naj bodo v zasnovo besedila;
 • pomembni so slog in vsebina grafov ter dopolnjevanje grafov s sporočilom letnega poročila. Grafi naj bodo postavljeni poleg besedila, na katero se nanašajo. Opremljeni morajo biti z napisi in naslovi, da jih lahko preberemo;
 • računovodski podatki naj si pravilno sledijo in ne smejo biti prenatrpani.

Vir: Finance, 21. 7. 2016, www.finance.si, Avtor: Tatjana Horvat

Sorodni članki: