Po novem tudi dijaki in študenti na zdravniški pregled

informator-racunovodstvo-vitago pri delu opredeljuje delavca kot osebo, ki pri delodajalcu na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca. Status delavca v smislu predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ima tudi dijak ali študent, ki na podlagi napotnice študentskega servisa opravlja delo za delodajalca.

Dijak ali študent mora biti zdravstveno sposoben za opravljanje del, na katera je napoten, ta sposobnost pa se lahko potrdi edino z ustreznim zdravniškim spričevalom, ki ga na podlagi opravljenega pregleda izda specialist medicine dela.

Roki za opravljanje zdravstvenih pregledov dijakov in študentov:

  • V primeru, da je dijak ali študent razporejen na enostavno, nezahtevno, nenevarno delovno mesto, za katerega je iz ocene tveganj razvidno, da nima tveganj, ki bi zahtevala druge usmerjene preglede, je potreben v obsegu, ki je predpisan v prilogi Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev in ga opravi pooblaščeni zdravnik delodajalca ali drugi specialist medicine dela. Veljavnost takega spričevala je lahko do 60 mesecev.
  • Če pa bo dijak ali študent opravljal delo na delovnem mestu, pri katerem je iz ocene tveganj razvidno, da obstaja možnost za nastanek poškodb ali poklicnih bolezni, mora tudi dijak ali študent opraviti ustrezen popoln preventivni zdravstveni pregled pri specialistu medicine dela enako kot vsak drug delavec, ne glede na to koliko časa in v kakem obsegu bo to delo opravljal. Veljavnost takega zdravniškega spričevala mora biti opredeljena v izjavi o varnosti delodajalca in je lahko tudi krajša od 60 mesecev.

Obveznost delodajalca je tudi teoretično in praktično usposabljanje dijakov in študentov za varno delo!

Sorodni članki: