Predlogi sprememb Navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2008 (AJPES)

Na spletni strani -a so objavljeni Predlogi sprememb navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2008.

Bistvena novost je, da AJPES ukinja možnost predložitve letnih poročil na elektronskem mediju (disketa, CD, DVD). Poslovnim subjektom še vedno nudi možnost lokalnega vnosa podatkov in naknadnega uvoza le-teh v spletno aplikacijo, zato ohranja Excel preglednice za vnos podatkov iz letnih poročil (razen za pravne osebe javnega prava), ki jih objavi na spletnem portalu AJPES. Poslovni subjekti, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo ali dostopom do interneta, imajo možnost neposrednega vnosa v spletno aplikacijo ali uvoza podatkov letnih poročil, pripravljenih iz Excelove preglednice, na sedežu pristojne izpostave AJPES.

Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov.pdf


Novosti predloga tega navodila sta:

  1. ukinitev možnosti predložitve podatkov iz letnih poroči na poenotenih obrazcih gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov na elektronskem mediju;
  2. dopolnitev oznak vrst statusnih sprememb z novo vrsto statusne spremembe – izčlenitev, zaradi 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B, Uradni list RS, št. 68/2008).

Navodilo o spremembi navodila o predložitvi letnih poročil društev


Novost predloga tega navodila je:

  1. ukinitev možnosti predložitve podatkov iz letnih poroči na poenotenih obrazcih društev na elektronskem mediju.

Več na spletni strani AJPES.

Sorodni članki: