Cenik za javno objavo letnih poročil za leto 2008 (AJPES)

V nadaljevanju podajamo informacije -a glede cenika za javno objavo letnih poročil za leto 2008.

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo (na spletnem portalu AJPES) plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah.

 1. Gospodarske družbe in zadruge:
  , predloženo na poenotenih obrazcih (nadomestilo v EUR z 20%DDV)
  a.    37,80 (podpisano z digitalnim potrdilom)
  b.    41,40 (potrjeno z obvestilom za AJPES)
 2. Samostojni podjetniki
  Letno poročilo, predloženo na poenotenih obrazcih (nadomestilo v EUR z 20%DDV)
  a.    10,20 (podpisano z digitalnim potrdilom)
  b.    13,80 (potrjeno z obvestilom za AJPES)

Referenca na položnici:
Pri plačilu s posebno položnico je treba obvezno navesti referenco, ki je sestavljena iz številke konta (7600), vaše davčne številke (8-mestno število) in kontrolne številke; pri plačilu s plačilnim nalogom pa številki modela (11)in sklica, ki je sestavljen iz številke konta (7600003) in vaše davčne številke (8-mestno število).

Vaša referenca za posebno položnico in model ter sklic za plačilni nalog se izpiše na Obvestilu za AJPES, ki ga izpišete po oddaji letnega poročila na spletnem portalu.

Vzorec izpolnjene posebne položnice in plačilnega naloga za posamezen poslovni subjekt si lahko izpišete tudi TUKAJ.

POMEMBNO:
Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo osebne gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ustanovljeni v zadnjem poslovnem letu, ki še niso začeli poslovati in v predloženem letnem poročilu ne izkazujejo nobenega podatka. Namesto letnega poročila brez podatkov lahko predložijo AJPES izjavo, da še niso začeli poslovati.

Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo pravne osebe javnega prava, pravne osebe zasebnega prava – nepridobitne organizacije in društva.

Povezave:

Vir: Spletni portal Ajpesa

Sorodni članki: