Vlada sprejela Predlog zakona o računovodstvu

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji (14.9.2011) sprejela Predlog zakona o računovodstvu. ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi zakona o gospodarskih družbah, zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o društvih. ZR je bil sprejet v letu 1999, uporablja pa se od 1. januarja leta 2000 dalje. V času od leta 2000 do danes se je računovodski sistem, skupaj s celotnim sistemom javnih financ, nadalje razvijal in dopolnjeval, zakon pa še ni bil spremenjen do danes. Priprava novega ZR zato poteka sočasno s pripravo novega Zakona o javnih financah.

Bistvene rešitve oziroma novosti v predlogu zakona pa so naslednje:

  • natančnejša opredelitev za koga zakon o računovodstvu velja; taksativno so naštete pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki so zakon dolžne upoštevati
  • v čim večji meri naj bi se pri vrednotenju računovodskih postavk v poslovnih knjigah upoštevale določbe slovenskih računovodskih standardov, predvsem pri vrednotenju sredstev in virov sredstev
  • uvajajo se novi , kot sestavni del letnih poročil, ki so  predvideni tudi v predlogu ZJF, zakona pa morata biti med seboj usklajena
  • predlog zakona daje pravno podlago za izvedbo popisa sredstev in njihovih virov med letom
  • na novo je urejeno poglavje o prevrednotenju, saj sedaj veljavni zakon še vedno govori o revalorizaciji sredstev, z vsebinskega vidika je dodano še vrednotenje finančnih naložb ter terjatev, ki so bile doslej stvar podzakonskih aktov
  • roki za predložitev letnih poročil na AJPES so usklajeni z rokom, ki je določen za pravne osebe zasebnega prava, za katere velja ZGD
  • globe so usklajene  z globami, določenimi v Zakonu o prekrških
  • določen je tudi prekrškovni organ – UNP in AJPES.

Vir: Ministrstvo za finance

Sorodni članki: