Kdo so pravni subjekti

S pravnimi subjekti označujemo nosilce pravic in dolžnosti, torej udeležence določenega pravnega razmerja. Lastnost pravnih subjektov, da lahko pridobivajo pravice in sočasno tudi prevzemajo dolžnosti, je . Pravne subjekte delimo na fizične in pravne osebe.

1. Fizične osebe

Fizične osebe so posamezniki. Velja splošno sprejeto načelo, da ima vsak človek pravno sposobnost, to je sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti. Človek pravno sposobnost pridobi z rojstvom. Vsak človek je pravno sposoben, vendar pravni red upošteva dejstvo, da nimajo vsi ljudje v vsaki starosti enako razvite umske sposobnosti in sposobnosti presoje. Zato prisilne pravne norme zahtevajo, da mora biti fizična oseba za pravne posle in tudi za protipravna ravnanja voljno sposobna – v obveznostnem pravu je sposobnost izraziti pravo voljo za sklenitev posla poimenovana kot .

2. Pravne osebe

Poleg fizičnih oseb so subjekt pravnih razmerij tudi pravne osebe. Pravno osebo definiramo kot družbeno tvorbo, ki ji je pravni red priznal pravno sposobnost. Da bi si v posameznem pravnem redu določena skupina ljudi, oziroma družba ali organizacija (subjekti) pridobila lastnost pravne osebe, morajo biti izpolnjeni nekateri temeljni pogoji:

  • določen namen,
  • sredstva za uresničevanje določenega namena,
  • organizacija, ki rabi za uresničitev namena tako povezanih subjektov in
  • s strani veljavnih pravnih predpisov predvidena možnost, da se subjekti lahko organizirajo v določeno pravnoorganizacijsko obliko pravne osebe.

Pravni predpisi morajo torej dopuščati možnost, da določena skupina ljudi lahko postane subjekt pravic in obveznosti, torej . Pri tem je uveljavil načelo omejenega števila pravnoorganizacijskih oblik. Vse družbe iz ZGD, za katere se uporablja splošni (generični) pojem gospodarske družbe, razen tihe družbe, so pravne osebe. Tako imajo na primer v našem pravnem redu lastnost pravne osebe – imajo pravno subjektiviteto: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, … Pravna vprašanja v zvezi s pridobitvijo lastnosti pravne osebe in poslovne sposobnosti pa v našem pravnem redu urejajo še nakteri drugi predpisi (ZZ določa, da si zadruga pridobi pravno in poslovno sposobnost z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register).

Pri pravnih osebah prav tako razlikujemo med pravno in poslovno sposobnostjo (pravno sposobna pravna oseba je namreč lahko za določen pravni posel poslovno sposobna, ker na primer ni bilo potrebnega soglasja za sklenitev določene pogodbe). Po ZGD si naše gospodarske družbe pridobijo lastnost pravne osebe z vpisom v sodni register. Lastnost pravne osebe pomen:

  • da so lastniki premičnin in nepremičnin,
  • da lahko pridobijo pravice in prevzemajo obveznosti, lahko tožijo in so tožene in
  • da odgovarjajo za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Sorodni članki: