Finančno ministrstvo s spremembami pri DDV na pomoč obrtnikom in podjetnikom

Ministrstvo za finance je pripravilo osnutek predloga novele zakona o davku na dodano vrednost (), s katero želi izboljšati likvidnost podjetij, ki imajo neplačane terjatve do podjetij v prisilni poravnavi ali stečaju. Davčnemu zavezancu želi omogočiti, da bo lahko obračunani in neplačani zmanjšal že ob uvedbi prisilne poravnave ali stečaja. V primeru uvedbe postopka prisilne poravnave in stečaja imajo namreč davčni zavezanci po trenutni ureditvi možnost popravka (zmanjšanja) davčne osnove, če niso bili v (celoti) poplačani, šele po prejemu pravnomočnega sklepa sodišča o uspešno zaključenem postopku prisilne poravnave ali zaključenem stečajnem postopku. Osnutek novele v tej luči uvaja ukrep, ki bo davčnim zavezancem omogočil popravek (zmanjšanje) obračunanega in neplačanega od priznanih terjatev, ki jih je davčni zavezanec prijavil v postopku prisilne poravnave (do 30 odstotkov) ali v stečajnem postopku (do 60 odstotkov).

V primeru, da bo davčni zavezanec naknadno prejel plačilo ali delno plačilo, pa bo moral od prejetega zneska vendarle obračunati DDV. Poleg tega je v osnutku določeno, da se pri fizični osebi pri ugotavljanju pogojev za oprostitev obračunavanja DDV v obdavčljiv promet všteva ves promet, ki ga fizična oseba opravi z naslova opravljanja neodvisne gospodarske dejavnosti.

Kot še predvideva osnutek, bo davčni zavezanec dokumente s področja DDV predložil davčnemu organu, in sicer obvezno v elektronski obliki prek sistema eDavki.

Z delom, ki se nanaša na priznane terjatve v postopkih prisilne poravnave in stečajnih postopkih, za katere je bil sklep o začetku postopka izdan po 1. januarju letos, bo finančno ministrstvo realiziralo tudi eno od zahtev obrtnikov in podjetnikov.

Sicer pa so med cilji osnutka predloga novele tudi večja učinkovitost pri pobiranju davka, boljši nadzor nad davčnimi zavezanci, ustvarjanje bolj kakovostnega servisa za davčne zavezance na področju DDV, zmanjšanje administrativnih bremen ipd.

Vir: STA, 14.6.2011, http://www.sta.si/

Sorodni članki: