Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge/področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: S4) in/ali posameznih verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva.

Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter slovenskega gospodarstva.

Cilji javnega razpisa so:

 • izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
 • razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov;
 • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;
 • krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
 • krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
 • promocija gospodarskih panog in/ali področij uporabe opredeljenih v S4.

Kvantificirani cilji javnega razpisa so:

 • 12.600 vključitev v programe usposabljanja, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij;
 • najmanj 10 vzpostavljenih in delujočih kompetenčnih centrov za razvoj kadrov;
 • najmanj 10 izdelanih ali nadgrajenih kompetenčnih modelov na področju delovanja KOC;
 • najmanj 10 oblikovanih programov usposabljanj in/ali podanih pobud za pripravo ali spremembo poklicnega standarda in posledično
 • izobraževalnega programa oziroma nacionalne poklicne kvalifikacije.

Ciljni skupini, ki ju naslavlja , sta:

 • zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu;
 • .

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017, 2018 in 2019 znaša 3.967.00,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in

Rok: Rok za oddajo vlog je do vključno 12. 12. 2016.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani sklada: http://www.sklad-kadri.si/, vsak delovni dan med 9. in 15. uro na telefonski številki: (01) 43-45-887 ali na e-naslovu: koc2@sklad-.si.

Najpogostejša vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani razpisa: http://www.sklad-kadri.si/. Sklad bo organiziral vsaj eno informativno delavnico za prijavitelje, kjer bodo ti seznanjeni s cilji razpisa in razpisno dokumentacijo.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 67, Datum: 28. 10. 2016, Stran: 2342

Sorodni članki: