Vlada potrdila predlog novele zakona o gospodarskih družbah

Vlada je potrdila predlog novele zakona o gospodarskih družbah, ki nadgrajuje omejitve ustanavljanja gospodarskih družb subjektom z nepoštenimi poslovnimi praksami, izboljšuje normativno ureditev korporativnega upravljanja v družbah, izboljšuje koncernsko pravo v smeri zaščite manjšinskih delničarjev in upnikov ter prenavlja kazenske določbe.

Predlog z namenom preprečitve nepoštenih poslovnih praks v zvezi s plačilom za delo dodaja nove omejitve za ustanavljanje podjetij, ki bodo doletele delodajalce zaradi njihovih prekrškov v zvezi s plačilom za delo in zaposlovanjem na črno.

Ustanavljanje podjetij bo predvidoma omejeno tudi za osebe, ki bodo z več kot 50 odstotki udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, izbrisane iz sodnega registra brez likvidacije po insolvenčni zakonodaji.

Veriženje podjetij na zalogo in s tem povezano izigravanje upnikov, zaposlenih in države naj bi se preprečilo tako, da bo lahko po novem oseba v obdobju treh mesecev ustanovila le eno družbo oz. pridobila delež v d.o.o., ki ni starejši od treh mesecev.

Ker ta ukrep ni namenjen omejevanju podjetniške pobude, so predvidene izjeme.

Za izboljšanje korporacijskega upravljanja je načrtovanih več novih določb. V načrtu so uvedba instituta notranje revizije, dopolnitve določb v zvezi z revizijsko komisijo ter dodatna določitev pravil v zvezi z zavarovanjem odgovornosti članov organov vodenja ali nadzora.

V predlogu zakona so dodane tudi zahteve v zvezi s povezanimi osebami v okviru koncerna. Podrobneje se urejajo poročilo, revizija in soglasje k podjetniški pogodbi. Prav tako se natančneje urejajo pravice upnikov v okviru koncernov.

Obeta se tudi prenova kazenskih določb, in sicer tako, da bodo na novo dodani posamezni prekrški, na primer za člane poslovodstva, upravnega odbora in nadzornega sveta. Predvidena novost je, da bo višina globe odvisna od velikosti družbe.

Poleg tega predlog novele, ki je del zadnjega svežnja ukrepov v boju zoper sivo ekonomijo, slovenski pravni red usklajuje z evropskim.

Vir: STA, 22. 4. 2015, http://www.sta.si/

Sorodni članki: