Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev

Danes si bomo pobliže ogledali na kaj moramo biti pozorni pri amortizaciji opredmetenih osnovnih sredstev v poslovni bilanci.

Pri določanju amortizacijskih stopenj opredmetenim osnovnim sredstvom in pri samem obračunavanju amortizacije moramo upoštevati slovenska računovodska standarda SRS 1 in SRS 13 ter Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2).

V skladu s SRS 13 so stroški amortizacije zneski nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev s končnimi dobami koristnosti, ki v posameznih obračunskih obdobjih prehajajo iz teh sredstev v nastajajoče poslovne učinke.

Stroški amortizacije se pripoznavajo na podlagi doslednega razporejanja amortizirljivih zneskov opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih obračunskih obdobjih, v katerih izhajajo iz njih gospodarske koristi. Doba koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva je odvisna od:

 • pričakovanega fizičnega izrabljanja;
 • pričakovanega tehničnega staranja;
 • pričakovanega gospodarskega staranja ter
 • pričakovanih zakonskih in drugih omejitev uporabe.

Kot doba koristnosti posameznega sredstva se upošteva tista, ki je glede na posameznega izmed naštetih dejavnikov najkrajša.

Podjetja za lastne potrebe se samostojno določijo:

 • metodo amortiziranja opredmetenih osnovnih sredstev,
 • letne amortizacijske stopnje ter
 • razporeditev letne amortizacije na posamezna obračunska obdobja.

Podjetja se morajo samostojno odločiti, katera metoda amortiziranja se bo pri njih uporabljala:

 • metoda enakomernega časovnega amortiziranja,
 • metoda padajočega amortiziranja ali
 • metoda proizvedenih enot.

Izbrati je treba tisto metodo, ki najbolj ustreza pričakovanemu vzorcu uporabe bodočih gospodarskih koristi od amortizirljivega sredstva.

Izbrana metoda amortiziranja se dosledno uporablja iz obračunskega obdobja v obračunsko obdobje. Uporabljena metoda amortiziranja se mora pregledati vsaj ob koncu vsakega poslovnega leta in če se pričakovani vzorec uporabe bodočih gospodarskih koristi, izvirajočih iz amortizljivega sredstva, bistveno spremeni, se mora metoda amortiziranja spremeniti tako, da ustreza spremenjenemu vzorcu. Taka sprememba se obravnava kot sprememba računovodske ocene.

se obračunava posamično, skupinsko pa se lahko samo pri drobnem inventarju iste vrste ali podobnega namena.

Amortizacija sestavnih delov opredmetenih osnovnih sredstev se obravnava posebej. Sestavni deli opredmetenih osnovnih sredstev se za obračun amortizacije lahko razporedijo v skupine. Posebej se amortizira tudi preostanek sredstva, ki ga sestavljajo tisti deli sredstva, ki sami po sebi niso pomembni.

Amortizacijo je treba obračunavati, tudi če se sredstvo ne uporablja več ali je izločeno iz uporabe, dokler ni v celoti amortizirano. Pri metodi proizvedenih enot (funkcionalnem amortiziranju) je znesek amortizacije lahko nič, ker ni proizvodnje.

Ob sestavljanju končnih obračunov amortizacije za vsako poslovno leto je treba pri pomembnejših postavkah preverjati dobo koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, amortizacijske stopnje pa glede na to preračunati, če so pričakovanja bistveno drugačna od ocen.

Med letom se obračunavajo začasni stroški amortizacije, ki se popravljajo za spremembe v stanju opredmetenih osnovnih sredstev med letom. Dokončni obračun amortizacije se izdela na koncu poslovnega leta in ob statusnih spremembah med letom.

Amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev, vzetih v finančni najem, mora biti usklajeno z amortiziranjem drugih podobnih opredmetenih osnovnih sredstev. Če ni utemeljenega zagotovila, da bo najemnik prevzel lastništvo do konca trajanja finančnega najema, je treba takšno opredmeteno osnovno sredstvo povsem amortizirati bodisi med trajanjem finančnega najema bodisi v dobi njegove koristnosti, in sicer v tistem obdobju, ki je krajše.

Amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev, danih v poslovni najem, mora biti usklajeno z amortiziranjem drugih podobnih opredmetenih osnovnih sredstev.

Amortizacijske stopnje, ki so predpisane pri sestavljanju davčne prijave, niso tudi podlaga za amortiziranje v knjigovodskih razvidih poslovnega izida, kajti amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev se kot odhodek prizna v obračunanem znesku z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja ter najvišjih amortizacijskih stopenj iz petega odstavka 33. člena ZDDPO-2.

Popravek vrednosti, ki je povezan z amortiziranjem, se ne pojavlja pri:

 • zemljiščih in drugih naravnih bogastvih;
 • opredmetenih osnovnih sredstvih do začetka obračunavanja amortizacije;
 • opredmetenih osnovnih sredstvih kulturnega, zgodovinskega ali umetniškega pomena;
 • spodnjem ustroju železniških prog, cest, letališč in podobnega; ter
 • drugih opredmetenih osnovnih sredstvih, katerih uporaba ni časovno omejena.

Vir: SRS, FindInfo

Sorodni članki:

Komentiraj

Komentiraj

E-mail naslov ne bo objavljen.


*