Davčne blagajne: Kako stornirati račun in kaj narediti ob prekinitvi spletne povezave?

davcna_blagajnaPri izdajanju računov nastanejo tudi napake, takšne račune navadno prekličete, oziroma stornirati. V nadaljevanju si poglejmo kako se račune pravilno stornira in kako se izdaja račune, ko je spletna povezava prekinjena.

Kako pravilno stornirati ?
Upoštevati je treba pravila vodenja evidenc. Storno računa pomeni, da predhodno izdani račun prekličemo oziroma storniramo, ker se je pri njegovi izdaji pojavila napaka, saj izdani račun ne izraža poslovnega dogodka, ki je dejansko nastal, pojasnjujejo na finančni upravi. Ob morebitni napaki na računu je treba pred izdajo popravljenega računa najprej stornirati napačno izdanega.

»Pri evidentiranju poslovnih dogodkov v na FURSu opozarjajo, da mora zavezanec upoštevati tudi vsa pravila o vodenju poslovnih knjig in evidenc ter pravila o knjigovodskih listinah. V skladu z določbami SRS se , ki izkazujejo poslovne dogodke, praviloma sestavljajo na kraju in v času njihovega nastanka,« pojasnjujejo na Fursu. Tako si morajo vpisi v poslovne knjige slediti po časovnem zaporedju ter biti urejeni, popolni, pravilni in sprotni.

»Pred vnovično, torej pravilno knjižbo je treba napačne knjižbe in zneske ustrezno razveljaviti. Vnosi v glavno knjigo in morajo biti izvedeni tako, da je razvidno časovno zaporedje vpisov poslovnih dogodkov v poslovne knjige. Pri računalniškem knjiženju zagotavlja računalniški za na podlagi vnosa sprememb v računalnik pregled po časovnem zaporedju vpisov«. Torej storniranje računov enkrat na teden ni pravilen način knjiženja.

Na Fursu poudarjajo, da na področju računovodskih pravil o davčnem potrjevanju računov ne uvaja . Opozorilo na upoštevanje pravil SRS se ne nanaša le na obravnavanje popravkov računov, temveč mora pravila upoštevati zavezanec pri celotnem blagajniškem poslovanju oziroma vodenju poslovnih knjig in evidenc. Opozorilo velja torej za vse poslovne dogodke, do katerih pride v primerih, kot je bil naveden pri vprašanju.

Podatki o računih se ne smejo brisati
Že zdaj velja, da podjetje ali za ne sme imeti ali uporabljati računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršnokoli drugačno spreminjanje kateregakoli zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb. Zavezanec za davek mora zagotoviti izpis izvornih podatkov in vseh sprememb izvornih podatkov, če je do takih sprememb prišlo.

Potrditi bo treba vsako spremembo računa
Kar se potrjevanja računov tiče, torej uporabe davčne blagajne, bo treba izvesti tudi postopek potrjevanja računov za vse naknadne spremembe podatkov o računu. Med te podatke sodi tudi vrednost za plačilo in številka prvotnega računa, če gre za spremembo vrednosti računa. Sporočilo o spremembah podatkov o računu bo torej moralo vsebovati podatek o številki računa, na katerega se spremembe nanašajo.

Bo mogoče račune naknadno potrditi, če se bo spletna povezava prekinila?
Če se bo internetna povezava, prek katere bo potekala komunikacija z informacijskim sistemom Fursa, prekinila, se bo račun izdalo brez enkratne identifikacijske oznake računa (EOR). Ko se bo povezava znova vzpostavila, bo potrebno na Furs poslati podatke o računih, ki ste jih izdali v času, ko ta ni delovala. Podatke o izdanih računih bo nujno poslati v roku dveh dni, ta rok začne teči naslednji delovni dan po delovnem dnevu, v katerem se je prekinila elektronska povezava.

Če iz opravičljivih razlogov ne bo možno vzpostaviti elektronske povezave v roku dveh delovnih dni, med opravičljive razloge šteje le okvara pri internetnem ponudniku.

Vse bo potrebno shraniti
Furs bo vsakemu naknadno poslanemu računu posebej dodelil EOR in jih poslal zavezancu kot potrdilo o prejetju naknadno poslanih podatkov o računih. To sporočilo, ki vsebuje EOR, bo treba hraniti skupaj s kopijami izdanega računa.

Povzeto po:

Sorodni članki: