Izdajanje računov s strani tretje osebe in DDV evidence

Davčni organ pojasnjuje, da lahko družba A lahko izda en račun, na katerem zaračuna dobavo svojega blaga in dobavo blaga, ki jo zaračuna v imenu in za račun družbe B.

Obveznost izdajanja računov ureja 81. člen Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07). Ta določa, da mora vsak davčni zavezanec zagotoviti, da je za dobave blaga ali storitev izdan račun. Račun izda davčni zavezanec, lahko pa ga izda tudi kupec blaga ali naročnik storitev ali tretja oseba v imenu in za račun davčnega zavezanca pod pogoji, ki jih predpiše minister, pristojen za finance. Pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko izda račun tudi kupec blaga ali naročnik storitev ali tretja oseba v imenu in za račun davčnega zavezanca predpisuje Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – Pravilnik (Uradni list RS št. 141/06, 52/07, 120/07 in 21/08) v 136. členu. Ta določa, da lahko račun izda tudi tretja oseba v imenu in za račun dobavitelja blaga ali izvajalca storitve – davčnega zavezanca, identificiranega za namene , na podlagi predhodno sklenjenega pisnega dogovora za tak način izdaje računa. V navedenem členu pravilnika je predpisana tudi vsebina dogovora, ki pooblašča tretjo osebo za izdajo računa.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4230-247/2008, 10. 11. 2008

Sorodni članki: