Izvajanje 18., 156. in 160. člena ZPIZ-2

Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) se je naslovilo več dopisov v zvezi z izvajanjem Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS št. 96/12, 39/13 in 63/2013-ZIUPTDSV, v nadaljevanju ).

V zvezi z navedenim z vidika zakonodaje o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pojasnjujemo, da določba 18. člena ZPIZ-2 določa, da se obvezno zavarujejo osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo razen, če so uživalci pokojnine oziroma opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo. V zvezi s prvim vprašanjem pojasnjujemo, da se pojem »uživalec pokojnine« nanaša tudi na uživalce družinskih oziroma vdovskih pokojnin. V zvezi z dodatnim vprašanjem glede dohodkov, katerih prejemnik je otrok mlajši od 15 let, kot tudi glede drugih konkretnih vprašanj, ki se nanašajo na izvedbo 18. člena ZPIZ-2 predlagamo, da se obrne na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod), ki je edini izvajalec pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

V zvezi z vprašanjem, ki se nanaša na 156. člen ZPIZ-2 pojasnjujemo, da olajšavo v višini 50% za zavarovanca, ki izpolni starostni pogoj po 2. odstavku 29. člena ZPIZ-2 delodajalec uveljavlja, dokler je delavec pri delodajalcu zaposlen in dokler delavec ne dopolni 60 let starosti. Potem je delodajalec zanj upravičen le do olajšave v višini 30%.

Glede zadnjega vprašanja ali je v primeru vzpostavitve lastnosti zavarovanca za nazaj na podlagi sodbe sodišča po določbi 4. odstavka 160. člena ZPIZ-2 zavezanec za plačilo prispevka dolžan od obračunanih prispevkov obračunati in hkrati z obračunanimi prispevki plačati obresti po evropski medbančni obrestni meri, svetujemo, da se obrne na Davčno upravo Republike Slovenije, ki je pristojni organ za pobiranje prispevkov in plačevanje obresti v skladu z davčnimi predpisi.

Vir:
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela
Številka: 1031-754/2013-2
Datum: 15.01.2014

Sorodni članki: