Novela Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register v uporabi od 1.4.2016

Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register je bila nekoliko spremenjena v letu 2015.

Optimiranje davčne bilance

se je nanašala na podatke, ki se vpišejo v in priloge, ki jih je potrebno priložiti posamezni spremembi podatkov. Kljub temu, da je bila sprejeta v juliju 215, je bila uporaba za večino odločb odložena na 1.4.2016.

1. člen
V Uredbi o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni (Uradni list RS, št. 43/07, 5/10 in 25/14) se 42. člen spremeni tako, da se glasi:
»42. člen

(1) Predlogu za vpise pri prenosu poslovnega deleža je treba priložiti tudi prečiščeno besedilo spremenjene družbene pogodbe, ki vključuje ustrezno spremenjene določbe o družbenikih ali njihovih poslovnih deležih, z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe družbene pogodbe ujemajo:
1. pri odsvojitvi poslovnega deleža: z listino iz 1. in 3. točke prvega odstavka 43. člena te uredbe,
2. pri univerzalnem pravnem nasledstvu: z listino iz 1. ali 2. točke drugega odstavka 43. člena te uredbe.
(2) Notarsko potrdilo iz prejšnjega odstavka se ne prilaga, če je prečiščeno besedilo sestavljeno na obrazcu po petem odstavku 516. člena .«.

2. člen

Šesti odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če družbenik pridobi nov poslovni delež in ga združi s svojim že obstoječim deležem na podlagi sklepa o spremembi družbene pogodbe (akta družbe), je treba s predlogom iz tretjega odstavka tega člena zahtevati, da se v sodni register vpiše tudi:
1. pri osnovnem vložku in poslovnem deležu družbenika − prenositelja:
– če je predmet prenosa celotni poslovni delež: izbris teh podatkov ali
– če je predmet prenosa del poslovnega deleža: vpis podatkov iz 1. točke četrtega odstavka tega člena,
2. pri osnovnem vložku in poslovnem deležu družbenika − pridobitelja:
– spremenjeni (višji) znesek osnovnega vložka,
– spremenjeni (višji) delež poslovnega deleža.«.

3. člen

V tretjem odstavku 44. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. pri osnovnem vložku in poslovnem deležu družbenika, ki je izstopil ali bil izključen: vpis, da delež začasno nima ustanovitelja (imetnika).«.

4. člen

V četrtem odstavku 45. člena se v 1. točki črta besedilo »(lastnem)«.

5. člen

V drugem odstavku 46. člena se v 2. točki črta besedilo »(lastnem)«.

6. člen

V prvem odstavku 79. člena se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. v zvezi z matično družbo – ustanoviteljico tuje v Republiki Sloveniji:
– uradno ime registra oziroma drugega organa, v katerega je vpisana (matična) družba,
– številka registrskega vpisa (matična številka oziroma druga enolična identifikacijska številka matične družbe v tujem registru, ki predstavlja enoličen identifikator matične družbe),
– ustanovitelje oziroma družbenike matične družbe: če je ustanovitelj : ime, priimek, naslov, država; če je ustanovitelj : , poslovni delež, sedež , država; vrsta in obseg odgovornosti, datum vstopa in izstopa, višina vložka (če je matična družba d. o. o.),
– osebe, pooblaščene za zastopanje: ime, priimek, naslov, država, tip zastopanja, način zastopanja (skupno ali samostojno), meje pooblastil za zastopanje, če v skladu z zakonom omejitev pooblastila za zastopanje učinkuje proti tretjim osebam, in podatek, da zastopa kot zastopnik tujega podjetja, datum podelitve pooblastila, datum prenehanja pooblastila,«.

KONČNA DOLOČBA

7. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2016, razen 5. točke prvega odstavka 79. člena uredbe, ki se začne uporabljati 28. septembra 2015.

Vir: Uradni list RS št. 54/2015

Sorodni članki: