Obračun prispevkov ter posebnega davka pri prejemkih po mandatni pogodbi

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec prosi za pojasnilo, kako je z obračunom davkov in prispevkov pri izplačilih po mandatni pogodbi, in sicer iz naslova:

 • prispevkov za zdravstveno zavarovanje (0,53 % za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter 6,36 % prispevek zavarovanca po 55.a členu ZZVZZ),
 • prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,50 % prispevek zavarovanca ter 8,85 % prispevek delodajalca) ter
 • posebnega davka na določene prejemke po stopnji 25 %.

Zavezanec želi pojasnila v zvezi z naslednjimi primeri izplačil po mandatni pogodbi:

 • izplačila slovenskim državljanom, ki so zavarovani po 18. členu ZPIZ-2,
 • izplačila slovenskim državljanom, ki niso zavarovani po 18. členu ZPIZ-2,
 • izplačila upokojencem ter
 • izplačila tujim državljanom.

Pojasnjujemo v nadaljevanju.

Med prejemke za delo iz drugega pravnega razmerja, na podlagi katerega se presoja obveznost zavarovanja po 18. členu ZPIZ-21, po 5. točki 17. člena ZZVZZ ter po prvi alineji prvega odstavka 55.a člena ZZVZZ2, se štejejo tudi prejemki za opravljeno delo oziroma storitev po mandatni pogodbi. Glede obveznosti plačila prispevkov po teh podlagah zato pri izplačilih po mandatni pogodbi veljajo enaka pravila, kot pri izplačilih po drugih vrstah pogodb (npr. podjemne pogodbe). To pomeni, da se v primerih različnih statusov prejemnikov, ki jih zavezanec izpostavlja, prispevki plačujejo kot navajamo v nadaljevanju.

 1. Če je prejemnik slovenski državljan, zavarovan po 18. členu ZPIZ-2: prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,50 % prispevek zavarovanca ter 8,85 % prispevek delodajalca), prispevki za zdravstveno zavarovanje (0,53 % za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter 6,36 % prispevek zavarovanca po 55.a členu ZZVZZ).
 2. Če je prejemnik slovenski državljan, ki ni zavarovan po 18. členu ZPIZ-2: prispevek za posebne primere zavarovanja po stopnji 8,85 %, prispevki za zdravstveno zavarovanje (0,53 % za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter 6,36 % prispevek zavarovanca po 55.a členu ZZVZZ).
 3. Če je prejemnik upokojenec – slovenski državljan, se prispevki obračunajo na enak način kot v predhodnem primeru.
 4. V primeru prejemnikov, ki so tuji državljani, se obveznost plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje presoja glede na splošna pravila o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Če se v skladu z Uredbo 883/2004 za zavarovanca, ki ima sočasno zaposlitev ali samozaposlitev v drugi državi članici EU, določi uporaba zakonodaje druge države članice za vsa obvezna socialna zavarovanja, na podlagi drugega pravnega razmerja v Republiki Sloveniji ne nastane obveznost zavarovanja po 18. členu ZPIZ-2, ker se v takem primeru zakonodaja Republiki Sloveniji ne uporablja. To velja za primere, ko tuji nosilec zavarovanja izda obrazec A1, s katerim se izkaže uporaba zakonodaje druge države članice. Pri izplačilu tujcu iz tretje države pa je treba obračunati oba prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Če tuji prejemnik plačila iz drugega pravnega razmerja ni obvezno zavarovan po ZZVZZ, se od tega plačila ne obračuna niti prispevek zavarovanca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 % niti prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji 0,53 %.

Podrobnejša pojasnila ter pravne podlage v zvezi z navedenimi odgovori.

Izplačilo fizični osebi na podlagi sklenjene mandatne pogodbe je obdavčeno s posebnim davkom na določene prejemke, če ne gre za storitev, doseženo v okviru neodvisnega samostojnega opravljanja dejavnosti ali storitev, ki je po Zakonu o posebnem davku na določene prejemke izrecno oproščena plačila tega davka.

Podrobnejše pojasnilo v zvezi s tem.

1 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2, Uradni list RS, št. 96/12, št. 39/13, 46/13-ZIPRS1314-A, 63/13-ZIUPTDSV, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 111/13)

2 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ, Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 114/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 63/13-ZIUPTDSV, 91/13, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4250-588/2014-2, 24. 2. 2014

Sorodni članki: