Opravljanje storitev preko strojnih krožkov – oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec prosi za pojasnilo drugega odstavka 2. člena Pravilnika o pogojih za od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov. Zanima ga, do kakšne višine so prejemki oproščeni plačila dohodnine oziroma ali je limit skupni (za kmetijska in gozdna zemljišča), ne glede na to, kakšno storitev zavezanec opravi preko strojnih krožkov.

V nadaljevanju odgovarjamo s pojasnilom, ki je usklajeno z Ministrstvom za finance.

Oprostitev dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov je zastavljena kot pavšalna oprostitev za dohodke, namenjene kritju stroškov lastne kmetijske mehanizacije do določene višine, ne glede na to, za katero vrsto strojev in katere storitve gre.

Pravilnik o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov (Uradni list RS, št. 114/2006) določa višino prejemkov in pogoje, ob izpolnjevanju katerih se od prejemkov iz naslova medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov, dohodnine ne plača.

Navedena oprostitev je namenjena dohodku, s katerim naj bi kmečka gospodinjstva (v nadaljevanju: kmetije) pokrila stroške uporabe lastne kmetijske mehanizacije, ki presegajo stroške uporabe mehanizacije, kot se priznavajo skozi katastrski dohodek. V izračunu katastrskega dohodka se priznavajo stroški strojnih storitev ob upoštevanju sorazmerno visoke produktivnosti in izkoriščenosti lastne kmetijske mehanizacije. Večina kmetij v Sloveniji zaradi premajhnega obsega kmetijskih in gozdnih zemljišč in majhnih parcel take izkoriščenosti in produktivnosti ne dosega. Zato se jim skozi to oprostitev prizna dodatne stroške na način, da se spodbuja večja izkoriščenost lastne mehanizacije z opravljanjem storitev drugim kmetijskim gospodarstvom preko strojnih krožkov.

Katastrski dohodek je pavšalna ocena dohodka, ki upošteva povprečno intenzivnost in strukturo pridelave na nekem območju. V okviru pavšalne obdavčitve dohodkov iz kmetijske in gozdarske dejavnosti se ne ugotavlja dejanskih stroškov kmetijam iz naslova uporabe kmetijske mehanizacije, kot že rečeno, pa bi bili ti praviloma višji od stroškov ki se priznavajo skozi katastrski dohodek. Prav tako se na podlagi katastrskega dohodka ne ugotavlja, katero kmetijsko in gozdarsko dejavnost kmetija dejansko opravlja in katero mehanizacijo za to potrebuje.

Zato je tudi oprostitev dohodka za opravljanje storitev preko strojnih krožkov zastavljena kot pavšalna oprostitev za dohodek, namenjene kritju stroškov lastne kmetijske mehanizacije do določene višine, ne glede na to, za katero vrsto strojev in katere storitve gre. Pri tem se kot ocena povprečnih dodatnih stroškov, ki naj bi se priznavali, upošteva vrsta katastrske kulture in obsega površin zemljišč na določeni kmetiji, ki pa je navzgor omejen. Predpostavlja se namreč, da nad določenim obsegom zemljišč kmetije lahko v zadostni meri z lastno dejavnostjo izkoristijo razpoložljivo kmetijsko mehanizacijo. Zato drugi odstavek 2. člena Pravilnika določa, da so dohodnine oproščeni prejemki iz naslova medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi do določene višine, ta pa se določi tako, da se za vsak hektar kmetijskega zemljišča, ki ga ima v uporabi kmetija, prizna 420 evrov dohodka in za vsak hektar gozda prizna 85 evrov dohodka, vendar največ do skupne površine 20 hektarov kmetijskih zemljišč in 30 hektarov gozda na kmetijo.

Pri tem se kmetiji prepušča odločitev, katero mehanizacijo bo nabavljala in kako jo bo izkoristila. Tako je mogoče, da manjša kmetija nabavi na primer kombajn in z njim opravlja storitve ter z obsegom oprostitve pokrije del stroškov tega stroja. Spet druga kmetija lahko zaradi večjih možnosti opravljanja storitev nabavi več gozdarske mehanizacije in skozi oprostitev pokrije del stroškov te mehanizacije. Vendar to pomeni, da mora presežne stroške druge mehanizacije nositi sama. V vsakem primeru se kmetijam prizna le omejen znesek dohodkov in s tem pokrije le omejen znesek stroškov. Menimo pa da je ustrezno, da se kmetije same odločijo, za katero vrsto mehanizacije in za katere vrste storitev bodo to ugodnost izkoristile.

Oprostitev je torej treba razumeti kot pavšalno ocenjen obseg dohodka kmetije iz opravljanja storitev v okviru medsosedske pomoči, ki se oceni na podlagi obsega in vrste zemljišč, ki jih ima kmetija v uporabi (in za katera je zavezanka za dohodnino od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti) in predstavlja skupni limit kmetije za priznavanje oprostitve za dohodke iz naslova medsosedske pomoči, ne glede na to, katero vrsto storitev člani kmetije opravljajo in s katero mehanizacijo jih opravljajo. Zato pravilnik takih omejitev tudi ne določa.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4213-270/2011-3, 25. 3. 2011

Sorodni članki: