Podatki za dohodnino 2010

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčne zavezance – izplačevalce dohodkov fizičnim osebam želimo s tem obvestilom podrobneje seznaniti z načinom priprave podatkov, potrebnih za pobiranje dohodnine za leto .

Podatki o izplačanih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino

Za odmerno leto 2010 bo davčna uprava za sestavo informativnih izračunov dohodnine na letni ravni prvič uporabila podatke o dohodkih iz obračunov davčnega odtegljaja, ki so jih davčnemu organu predložili izplačevalci individualno po davčnih zavezancih – fizičnih osebah (podatki iz iREK obrazcev).

Do vključno odmernega leta 2009 je davčna uprava pri sestavi informativnih izračunov dohodnine uporabila podatke o dohodkih, ki so jih izplačevalci dostavili na letnem nivoju do konca januarja tekočega leta za preteklo leto. Za izplačila v letu 2010 pa se skladno z Zakonom o davčnem postopku – ZDavP-2 ter Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine 2010 ukinja letno posredovanje podatkov o izplačanih dohodkih (v datoteki VIR.DAT) ter podatkov o izplačanih dohodkih, ki se povprečijo (v datoteki VIRPOVP.DAT).

Podatke o izplačanih dohodkih morajo izplačevalci davčni upravi posredovati na obračunih davčnega odtegljaja (iREK obrazcih) na dan izplačila. Podatke o vseh izplačanih dohodkih v letu 2010, o katerih izplačevalci poročajo v iREK obrazcih, bo davčna uprava uporabila pri sestavi informativnih izračunov dohodnine za leto 2010. Zato je zelo pomembno, da izplačevalci kot plačniki davka:

  • davčni upravi predložijo obračune davčnega odtegljaja (REK obrazce) na predpisan način za vsa opravljena izplačila dohodkov v letu 2010;
  • zagotovijo, da predloženi obračuni davčnega odtegljaja vsebujejo celovite in pravilne podatke o izplačanih dohodkih.

Glede na navedeno izplačevalcem predlagamo, da morebitne nepravilnosti v zvezi z obračuni davčnega odtegljaja (obrazci REK), ki so bili (ali bi morali biti) predloženi za izplačila v letu 2010, odpravijo oziroma uskladijo čimprej. S tem bodo zagotovili, da bo davčna uprava pri sestavi informativnih izračunov dohodnine za leto 2010 uporabila pravilne in celovite podatke. V nasprotnem primeru bo lahko informativni nepravilen, davčni zavezanec – fizična oseba pa bo v tem primeru moral vložiti ugovor zoper informativni .

Ne glede na to, da izplačevalci davčni upravi za leto 2010 ne bodo več posredovali podatkov o izplačanih dohodkih in dohodkih, ki se povprečijo, na letni ravni, pa morajo te podatke pripraviti za prejemnike dohodkov. Izgled obvestila o celoletnih dohodkih, ki jih mora izplačevalec izročiti prejemniku dohodka, bo na enak način kot v preteklih letih, določen v prilogi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2010.

Podatki o vzdrževanih družinskih članih

Izplačevalci bodo podatke o vzdrževanih družinskih članih, ki so bili upoštevani pri medletnem izračunu akontacije dohodnine, davčni upravi tudi za leto 2010 posredovali v obliki, kot je bila v veljavi v preteklih letih. Podrobneje je oblika in način dostave podatkov o vzdrževanih družinskih članih določena v Prilogi 2 Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10). Skladno z omenjeno Prilogo 2 se podatki o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane zapišejo v datoteko z imenom VIRVDC.DAT v ASCII formatu z uporabljeno kodno stranjo CP1250.

Podatke o vzdrževanih družinskih članih za leto 2010 morajo izplačevalci Davčni upravi RS predložiti na dan zadnjega izplačila dohodka, najpozneje pa do 31. decembra 2010.

Drugi podatki, potrebni za odmero dohodnine za leto 2010

Obveznost dajanja podatkov, potrebnih za odmero dohodnine, ki niso vključeni v obračun davčnih odtegljajev, še naprej ostaja določena na letni ravni. Drugi podatki, ki so potrebni za pobiranje dohodnine za leto 2010, bodo tako kot v preteklih letih določeni v pravilniku o dostavi podatkov za dohodnino, ki bo določil vrsto, obliko in način dostave podatkov.

Osnutek priloge k Pravilniku o dostavi podatkov za dohodnino za leto 2010, ki določa vrsto, obliko in način dajanja podatkov, je objavljen tu.

Vir: DURS

Sorodni članki: