Posebni davek na določene prejemke in uporaba KIDO

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z vprašanji zavezancev, ali se konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju nanašajo poleg dohodnine tudi na na določene prejemke, pojasnjujemo sledeče.

Določbe mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja se ne nanašajo na posebni davek na določene prejemke.

Posebni davek na določene prejemke je bil uveden z Zakonom o posebnem davku na določene prejemke – ZPDDP (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in 82/97 – odl. US). Plačujejo ga pravne osebe in zasebniki, ki opravljajo dejavnost, osnova za obračun in plačilo davka pa je vsako posamezno bruto izplačilo fizični osebi za opravljeno storitev na podlagi pogodbe o delu po zakonu o delovnih razmerjih in zakonu o obligacijskih razmerjih.

Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja (v nadaljevanju: MP), ki se uporabljajo v Sloveniji, temeljijo na besedilu Vzorčne konvencije OZN ali Vzorčne konvencije OECD; obe besedili sta skorajda enaki, zato med MP v besedilu 2. člena, ki določa davke, za katere se posamezna MP uporablja, ni bistvenih razlik.

V konkretnem primeru je za odgovor na vprašanje bistvenega pomena določba tretjega odstavka 2. člena posamezne MP, v katerem so navedeni davki, za katere se MP uporablja, in so obstajali v času podpisa MP. Praviloma naj bi bili v »… tem odstavku navedeni vsi davki, ki se pobirajo v državi pogodbenici v času podpisa konvencije in so kriti s konvencijo*.«

V nobeni od MP, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji, razen davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, davka od premoženja in davka na bilančno vsoto bank in hranilnic, ni navedenega posebnega davka na določene prejemke kot vrste davka, za katerega se MP uporablja. Poleg navedenega je potrebno upoštevati tudi namen posebnega davka na določene prejemke: ne gre za davek od dohodka posameznika v smislu določb MP, ker ga posameznik ne plača, niti ga ne bremeni; bremeni izplačevalca dohodka – pravno osebo in zasebnike, ki opravljajo dejavnost, hkrati pa to ni davek od dobička pravnih oseb ali davek od dohodka iz dejavnosti oziroma poslovanja v smislu določb MP.

Določba četrtega odstavka navedenega člena določa, da se MP uporablja tudi za enake ali vsebinsko podobne davke, ki se uvedejo po datumu podpisa MP dodatno k že obstoječim davkom ali namesto njih, in da pristojna organa držav pogodbenic drug drugega uradno obvestita o vseh bistvenih spremembah njunih davčnih zakonodaj. Zaradi te določbe državam pogodbenicam ob vsaki spremembi domače zakonodaje ni treba sklepati nove MP ali dopolnjevati obstoječe.

* Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja z obrazložitvijo; Edina Ključanin, Mojca Zemljič; GV Založba, Ljubljana, 2004; Davki, za katere se uporablja konvencija, str. 58.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4217-192/2010, 5. 10. 2010

Sorodni članki: