Poslovne knjige

so vezane knjige, kartoteke in podatkovne zbirke, s knjiženimi poslovnimi dogodki, njihov videz, njihova zasnova in njihova organiziranost pa je odvisna od tehničnih pripomočkov, ki jih uporabljamo v računovodstvu, razlikujejo pa se tudi glede na to, ali gre za urejanje podatkov o načrtovanih ali že uresničenih poslovnih dogodkih.
Poslovne knjige morajo družbe in podjetniki voditi po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Glede na vsebino ločijo Slovenski računovodski standardi (SRS) dve vrsti oziroma kategoriji poslovnih knjig; to so temeljne (obvezne) in pomožne (neobvezne) poslovne knjige. V temeljnih poslovnih knjigah, kamor se uvrščata in z njo povezani dnevnik, zapisujemo poslovne dogodke. Ko pa se zgodi, da so le ti preobširni, s čemer bi se zameglila preglednost kontov, jih po vrsti in količini zapisujemo v .
Najpogostejše pomožne knjige so knjige drobnega inventarja, blaga, materiala, kupcev, dobaviteljev ipd., ki s precej podrobno specifikacijo dopolnjujejo glavne knjige.

Sorodni članki: