Sodna taksa za e-izvršbo

V prispevku Izterjava kupcev po elektronski poti (E-izvršba) smo opisali , kako se registrirati in oddati izvršbo na podlagi verodostojne listine. Pri vložitvi predloga je potrebno plačati tudi sodno takso. Pri tem se poraja vprašanje, ali je strošek plačila sodne takse za elektronsko izvršbo davčno priznan odhodek ali ne.

Naj ponovimo, poteka od 1.1.2008 na novem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani – Centralnem oddelku verodostojne listine. V izvršilni postopek je bila uvedena sodobna tehnologija, računalniško obdelovanje predlogov in komunikacija strank s sodiščem po elektronski poti, s ciljem, da sodišče izda sklep o izvršbi najkasneje v 48 urah.

Izvršilne stroške v skladu s 30. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ (povezavo najdete v zavihku Zakonodaja) plača najprej upnik, v višini in v roku, ki ga določi sodišče. Če upnik v določenem roku ne plača predujma za stroške izvršilnih dejanj, sodišče ustavi izvršbo. Dolžnik mora upniku na njegovo zahtevo povrniti stroške, ki so bili potrebni za izvršbo, vključno s stroški poizvedb o dolžnikovem premoženju.

Stroški izvršilnega postopka v primeru terjatev do kupcev ob nastanku bremenijo podjetje – upnika. Če jih podjetje dobi v postopku izvršbe poplačane, za prejeti znesek poveča poslovne prihodke. Lahko tudi zmanjša stroške, ki jih je predhodno poknjižilo, če je poplačilo v istem poslovnem obdobju. Plačana je vsekakor davčno priznan odhodek v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb, saj predstavlja poslovno potreben stroške podjetja – upnika, ki želi na ta način izterjati svojo terjatev.

Sorodni članki: