Uporaba 76.a člena ZDDV-1 za dobave blaga in storitev iz priloge III. A k ZDDV-1

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoS 1. 1. 2011 so iz Priloge III a k črtane točke 3, 4, 5 in 6, spremenili pa sta se točki 1 in 2. Davčne zavezance zanima, za katere odpadke, ostanke, rabljene materiale, polizdelke, pol predelane izdelke ter storitve predelave se pri dobavi uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena . V nadaljevanju pojasnjujemo:

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2 in 85/10) v d) točki 76.a člena določa, da mora DDV plačati davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kateremu se opravijo dobave ostankov, odpadkov in rabljenega materiala iz Priloge III a k ZDDV-1. V skladu s Prilogo III a k ZDDV-1 mora DDV plačati davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, kateremu so opravljene naslednje dobave:

(1) dobava železnih in neželeznih kovinskih odpadkov, ostankov in rabljenega materiala, vključno s polizdelki od predelave, izdelave ali taljenja železnih in neželeznih kovin ter njihovih zlitin;

(2) dobava pol predelanih izdelkov iz železa in neželeznih kovin ter s tem povezane storitve predelave.

Za razvrstitev izdelkov se v skladu s 146. členom ZDDV-1 uporablja kombinirana nomenklatura carinske tarife.

Železni in neželezni kovinski odpadki, ostanki in rabljeni materiali se uvrščajo v oddelek XV kombinirane nomenklature. V ta oddelek spadajo tudi polizdelki od predelave, izdelave ali taljenja železnih in neželeznih kovin ter njihovih zlitin ter pol predelani izdelki iz železa in neželeznih kovin. Kot odpadki in ostanki so v tem oddelku mišljeni kovinski odpadki in ostanki iz proizvodnje ali mehanične obdelave kovine in kovinsko blago, ki je vidno neuporabno zaradi loma, rezanja, izrabljenosti ali drugih razlogov.

Za razvrstitev v posamezne tarifne številke kombinirane nomenklature carinske tarife je pristojen carinski organ.

Železni in neželezni kovinski odpadki, ostanki in rabljeni materiali se lahko uvrščajo tudi v posamezne vrste odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.

V nadaljevanju odgovarjamo na nekatera najpogostejša vprašanja davčnih zavezancev.

1. Podjetje odkupuje industrijske ostanke iz proizvodnje, odpadno opremo in dele odpadne opreme, in sicer elektronsko, električno in računalniško opremo. To so električne omarice z vsebino, telefonske centrale, računalniki, monitorji, releji, kondenzatorji, konektorji, transformatorji, rotorji, elektromotorji, števci, ostružki, kabli, odrezki, odlitki, žlindre, tiskana vezja. Vsi ti odpadki so sestavljeni iz raznih materialov, nekateri so v celoti kovinski, drugi vsebujejo različne deleže kovin. Ali se v teh primerih uporabi ?

Kot je že v uvodu tega pojasnila navedeno, se mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1 uporabi za dobave železnih in neželeznih kovinskih odpadkov, ostankov in rabljenega materiala, ki se uvrščajo v oddelek XV kombinirane nomenklature.

Elektronska, električna in računalniška odpadna oprema se ne uvršča v ta oddelek kombinirane nomenklature. Zato se za dobave odpadne ali rabljene opreme, kot na primer električne omarice, telefonske centrale, računalniki, monitorji, releji, kondenzatorji, konektorji, transformatorji, rotorji, elektromotorji, števci, tiskana vezja, ne uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1.

Če pa se dobavljajo kovinski odpadki in ostanki iz proizvodnje ali mehanične obdelave kovine, ki se uvrščajo v oddelek XV kombinirane nomenklature, se mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1 uporabi. Tako se 76.a člen ZDDV-1 uporabi za dobave kovinskih ostružkov, odrezkov, opilkov, okruškov, odpadkov, nastalih pri mletju, pri žaganju, lupljenju, striženju ali stiskanju kovin.

Nekateri kabli, ki niso električno izolirani, se uvrščajo med kovinske izdelke. Če se dobavijo kabli, ki se uvrščajo med kovinske izdelke, se uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1. Za dobave ostalih kablov se mehanizem obrnjene davčne obveznosti ne uporabi, saj se ne uvrščajo med kovinske izdelke oziroma odpadke.

Žlindra se ne uvršča med kovine oziroma kovinske odpadke ali rabljene materiale, zato se mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1 za dobavo žlindre ne uporabi.

2. Ali črtanje točk 3., 4., 5. in 6. iz Priloge III a k ZDDV-1 pomeni, da se mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1 uporablja samo za sekundarne surovine (industrijski odpad), za rabljene, neuporabne in odslužene stvari pa ne, prav tako tudi ne za storitve razgradnje?

Od 1. 1. 2011 Priloga III a k ZDDV-1 vključuje le dobave železnih in neželeznih kovinskih odpadkov, ostankov, rabljenega materiala, polizdelkov od predelave, izdelave ali taljenja železnih in neželeznih kovin ter njihovih zlitin. Vključuje tudi dobave pol predelanih izdelkov iz železa in neželeznih kovin ter s tem povezane storitve predelave. Navedeno pomeni, da se mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1 uporabi za dobave odpadkov in ostankov iz železnih in neželeznih kovin, kot tudi za dobave kovinskih rabljenih materialov, polizdelkov ter pol predelanih izdelkov. Mehanizem obrnjene davčne obveznosti se uporabi tudi za storitve predelave (vlivanje, vroče predvaljanje, predkovanje), povezane z dobavami pol predelanih izdelkov iz železa in neželeznih kovin. Tako se 76.a člen ZDDV-1 uporabi tudi za rabljene, neuporabne in odslužene stvari, če se uvrščajo med kovinske odpadke ali kovinske rabljene materiale. Za storitve razgradnje se mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1 ne uporabi.

3. Ali se dobave baterij in raznih odpadkov, ki so namenjeni obdelavi in so sestavljeni iz kovinskih in nekovinskih materialov, uvršča med dobave iz Priloge III a k ZDDV-1?

Baterije se ne uvrščajo med kovine oziroma kovinske odpadke ali rabljene materiale, zato se mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1 za dobavo baterij ne uporabi.

Za razne odpadke, sestavljene iz kovinskih in nekovinskih materialov, je treba ugotoviti, ali v skladu s kombinirano nomenklaturo spadajo med izdelke oziroma odpadke iz železnih in neželeznih kovin. Če spadajo v oddelek XV kombinirane nomenklature, se za dobave teh odpadkov uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4230-869/2011, 4. 3. 2011

S 1. 1. 2011 so iz Priloge III a k ZDDV-1 črtane točke 3, 4, 5 in 6, spremenili pa sta se točki 1 in 2.

Sorodni članki: