Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni za tuje zavarovane osebe

Obveščamo vas, da smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli dopis v katerem podajajo stališče, da se za poškodbo pri delu in poklicno bolezen lahko zavarujejo poleg oseb, ki so vključene v obvezno zdravstveno v Republiki Sloveniji, v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: Zakon) tudi nekatere skupine tujih zavarovanih oseb iz držav članic EU, EGP in Švice ter držav s katerimi so sklenjeni bilateralni sporazumi o socialnem zavarovanju, in sicer pod pogojem, če zakonito prebivajo v Republiki Sloveniji in če imajo urejeno obvezno zdravstveno v matični državi, kar dokazujejo s predloženo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: evropska kartica) oz. obrazcem na podlagi sporazuma o socialnem zavarovanju.

Tuje zavarovane osebe, katerim je mogoče urediti zavarovanje za poškodbo pri delu in v skladu s stališčem ministrstva so:

  • učenci in študenti pri praktičnem pouku, opravljanju proizvodnega dela oz. delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah;
  • učenci srednjih šol oz. študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij;
  • visokošolski učitelji, visokošolski sodelavci, znanstveni delavci in raziskovalni sodelavci pri opravljanju pedagoškega dela, pri izvajanju skupnih raziskovalno-razvojnih projektov, v okviru znanstveno-raziskovalnega sodelovanja in na usposabljanju;
  • brezposelne osebe na delih, organiziranih po predpisih o zaposlovanju, osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju, osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.

Listine za uveljavljanje zdravstvenih storitev ter dokazila kot podlage za zavarovanje za primer in poklicne bolezni

Glede na navedeno je sedaj mogoče urediti zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (zavarovalna podlaga 050) tudi zgoraj navedenim zavarovanim osebam tujega nosilca zdravstvenega zavarovanja med začasnim bivanjem v Republiki Sloveniji in sicer ob predložitvi fotokopije veljavne evropske kartice ali certifikata oz. bilateralne listine (HR/SLO 3, RM/SI 3, BIH/SI 3, SRB/SI 03).

Ker pa je potrebno te skupine tujih zavarovanih oseb ločiti od ostalih kategorij (turisti, napoteni delavci, upokojenci), ki so prav tako imetniki navedenih listin, je potrebno predložiti še dodatna dokazila o njihovem statusu in sicer:

  • za učence in študente je potrebno poleg listine predložiti tudi dokazilo o šolanju oz. urejenem statusu študenta;
  • za visokošolske učitelje, visokošolske sodelavce, znanstvene delavce in raziskovalne sodelavce je potrebno poleg listine predložiti tudi fotokopijo pogodbe o delu;
  • za brezposelne osebe na delih, organiziranih po predpisih o zaposlovanju, osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju, osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno je potrebno poleg listine predložiti ustrezno dokazilo Zavoda RS za zaposlovanje.

V primeru učencev in študentov iz Avstralije velja enak postopek in sicer je poleg Medicare kartice ter potnega lista potrebno predložiti še dokazilo o šolanju oziroma statusu študenta.

Stalno oziroma začasno prebivanje v Republiki Sloveniji

Potrebno je poudariti, da morajo navedene kategorije oseb, ki želijo urediti zavarovanje za poškodbo pri delu tudi urediti bivanje (tudi do 3 mesecev).

Zavezanec za vložitev prijave in plačilo prispevka za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezniZavezanec za vložitev prijave in plačilo prispevka je pri dijakih oziroma študentih šola ali fakulteta, pri študentskem delu delodajalec oziroma študentski servis, pri visokošolskih učiteljih in znanstvenih in raziskovalnih delavcih delodajalec, pri brezposelnih osebah pa Zavod RS za zaposlovanje.
Prijava se vloži na obrazcu Prijava-odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (Obr M1-2/B).

Obdobje veljavnosti zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen se ob predložitvi ustreznih listin in dokazil uredi za obdobje opravljanja praktičnega pouka, študentskega dela, raziskovalnega dela itd.

Potrdilo za uveljavljanje zdravstvenih storitev v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Ker navedene tuje zavarovane osebe z evropsko kartico oziroma obrazcem pri izvajalcih ne bodo mogle uveljaviti zdravstvenih storitev v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni v breme Zavoda, je potrebno tovrstne zdravstvene storitve uveljaviti z drugačnim potrdilom. tako je ob ureditvi zavarovanja za primer poškodbe ri delu in poklicne bolezni, potrebno zavarovanim osebam izdati izpis iz zavarovanja, na podlagi katerega bodo le-te lahko uveljavile zdravstvene storitve izključno v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni pri izvajalcih v breme Zavoda.

Obdobje veljavnosti navedenega izpisa, ki se pri izvajalcih predloži kot dokazilo za uveljavljanje zdravstvenih storitev za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni je enako obdobju opravljanja praktičnega pouka, proizvodnega dela, študentskega dela, obvezne prakse itd, ne glede na to, da je obdobje veljavnosti listine (Evropska kartica, certifikat, obrazec) enako ali daljše od obdobja opravljanja navedenega dela.

Vir: REPUBLIKA SLOVENIJA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Direkcija
Številka: 1801-163/2011-DI/3
Datum: 15.09.2011

Sorodni članki: