Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev

Danes si poglejmo, na kaj moramo biti pozorni pri amortizaciji neopredmetenih osnovnih sredstev?

Kaj zajemajo neopredmetena osnovna sredstva?

Neopredmetena osnovna sredstva zajemajo:

 • dolgoročno odložene stroške razvijanja,
 • usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva,
 • naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine in druge pravice ter
 • naložbe v dobro ime prevzetega podjetja.

Za se:

 • v knjigovodskih razvidih izkazujejo:
  • posebej nabavna vrednost oziroma prevrednotena nabavna vrednost,
  • posebej amortizacijski popravek vrednosti in
  • posebej nabrana izguba zaradi oslabitve,
  • v bilanci stanja pa zgolj knjigovodska vrednost, ki je znesek, s katerim se sredstvo pripozna po odštetju vseh nabranih amortizacijskih popravkov in nabranih izgub zaradi oslabitve.

Značilnosti amortizacije neopredmetenih sredstev so predvsem:

 • z amortiziranjem se zmanjšuje samo knjigovodska vrednost neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti;
 • amortiziranje se začne, ko je neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristnosti na razpolago za uporabo;
 • amortizirljivi znesek neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti se premišljeno razporedi v najbolje ocenjeni dobi njegove koristnosti. Neopredmeteno sredstvo s končno dobo koristnosti se amortizira v dobi koristnosti;
 • uporabljena metoda amortiziranja odseva vzorec pojavljanja gospodarskih koristi iz neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti. Če vzorca ni mogoče zanesljivo ugotoviti, se uporabi metoda enakomernega časovnega amortiziranja;
 • , obračunana za vsako obračunsko obdobje, se pripozna kot strošek oziroma poslovni odhodek tega obdobja.

Dobo in metodo amortiziranja je treba pregledati najmanj na koncu vsakega poslovnega leta. Če se pričakovana doba koristnosti neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti pomembno razlikuje od prejšnje ocene, je treba dobo amortiziranja ustrezno spremeniti. Če se pomembno spremeni pričakovani vzorec pojavljanja gospodarskih koristi iz sredstva, je treba ustrezno spremeniti metodo amortiziranja. Takšne spremembe je treba obravnavati kot spremembe računovodskih ocen. Vplivajo na obračunano amortizacijo za obravnavano obračunsko obdobje in za naslednja obračunska obdobja.

Preostalo vrednost neopredmetenega sredstva je treba preverjati najmanj na koncu vsakega poslovnega leta. Preostale vrednosti neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti ni, razen če obstaja:

 • obveza druge stranke za nakup takšnega sredstva na koncu njegove dobe koristnosti ali
 • za sredstvo delujoči trg ter je preostalo vrednost mogoče ugotoviti ob upoštevanju takšnega trga in je verjetno, da bo takšen trg obstajal še na koncu dobe koristnosti sredstva.

Dobro ime in neopredmeteno sredstvo z nedoločeno dobo koristnosti se ne amortizirata, ampak se prevrednotujeta zaradi oslabitve.

Vir: SRS

Sorodni članki:

Komentiraj

Komentiraj