Napovedane korenite spremembe pri računovodenju lizinga

28.07.2010 0

Nov mednarodni računovodski standard v zvezi z računovodenjem lizinga (sprejeli naj bi ga prihodnje leto, veljati pa bo začel leta 2013) bo vnesel pomembne novosti v bilančno prikazovanje najemov v računovodskih izkazih najemojemalcev.

Odbor za mednarodne računovodske standarde je namreč predvidel korenito spremembo standarda, ki bo občutno vplivala na prikazovanje v računovodskih izkazih najemojemalcev. Ti bodo morali vsa najeta sredstva izkazovati bilančno med svojimi sredstvi ne glede na vrsto najema. Razlikovanje med finančnim in poslovnim najemom tako ne bo …

Preberi do konca - Napovedane korenite spremembe pri računovodenju lizinga

Najem (leasing): finančni ali poslovni?

14.11.2009 0

Najem je pogodbeno razmerje, v katerem v zameno za plačilo ali niz plačil najemodajalec prenese na najemnika pravico do uporabe sredstva za dogovorjen čas.

Finančni najem je najem, pri katerem se prenesejo vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z lastništvom sredstva; lastninska pravica lahko preide na drugo stran ali pa tudi ne.

Najem se razvrsti kot finančni najem, če se pri njem prenesejo skoraj vsa tveganja in koristi, povezani z lastništvom. Poslovni najem je najem, ki ni …

Preberi do konca - Najem (leasing): finančni ali poslovni?

Finančni najem

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazuje podjetje najemnik tudi sredstva, pridobljena na podlagi finančnega najema, razen če izpolnjujejo pogoje za uvrstitev med naložbene nepremičnine.
Finančni najem je najem, pri katerem se pomembna tveganja (možnost izgub zaradi neizrabljenih zmogljivosti ali tehnološke zastarelosti, nihanj donosov zaradi spreminjajočih se gospodarskih okoliščin…) in pomembne koristi (dobički, ki jih bo sredstvo prinašalo z uporabo, dobički iz povečanja vrednosti ali iztrženja preostale vrednosti), povezani z lastništvom nad najetim opredmetenim osnovnim sredstvom, prenesejo na najemnika. Lastninska

Preberi do konca - Finančni najem