Nadomestni deli

Nadomestni deli se računovodsko obravnavajo v skladu z dejansko namembnostjo. Nadomestni deli večjih vrednosti se praviloma obravnavajo kot opredmetena osnovna sredstva, ki se amortizirajo ne glede na začetek uporabe. Taki, ki se uporabljajo pri enem samem osnovnem sredstvu, pa se amortizirajo v dobi koristnosti tega sredstva.…

Preberi do konca - Nadomestni deli

Drobni inventar

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 EUR, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar.
V SRS1 je predpisana možnost, da se stvari drobnega inventarja, katerih posamične nabavne vrednosti ne presegajo 500 EUR, razporedijo med material (o tem odloča podjetje samo).…

Preberi do konca - Drobni inventar

Poslovni najem

Najemi, ki niso finančni, so poslovni. Podjetje najemodajalec izkazuje premičnine, ki so predmet poslovnega najema, med opredmetenimi osnovnimi sredstvi, nepremičnine (zemljišča in zgradbe) pa med opredmetenimi osnovnimi sredstvi le, če ne izpolnjujejo pogojev za uvrstitev med naložbene nepremičnine.
Amortizira jih v skladu z običajnimi računovodskimi usmeritvami. To pomeni, da mora biti amortiziranje teh sredstev usklajeno z amortiziranjem drugih podobnih opredmetenih osnovnih sredstev.…

Preberi do konca - Poslovni najem

Finančni najem

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazuje podjetje najemnik tudi sredstva, pridobljena na podlagi finančnega najema, razen če izpolnjujejo pogoje za uvrstitev med naložbene nepremičnine.
Finančni najem je najem, pri katerem se pomembna tveganja (možnost izgub zaradi neizrabljenih zmogljivosti ali tehnološke zastarelosti, nihanj donosov zaradi spreminjajočih se gospodarskih okoliščin…) in pomembne koristi (dobički, ki jih bo sredstvo prinašalo z uporabo, dobički iz povečanja vrednosti ali iztrženja preostale vrednosti), povezani z lastništvom nad najetim opredmetenim osnovnim sredstvom, prenesejo na najemnika. Lastninska

Preberi do konca - Finančni najem

Opredmeteno osnovno sredstvo

Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju.
Predpisana sta dodatna pogoja za prepoznavanje opredmetenega osnovnega sredstva:

  • verjetnost, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim, in
  • možnost, da se njegova nabavna vrednost zanesljivo izmeri.
Preberi do konca - Opredmeteno osnovno sredstvo