Poslovni najem

Najemi, ki niso finančni, so poslovni. Podjetje najemodajalec izkazuje premičnine, ki so predmet poslovnega najema, med opredmetenimi osnovnimi sredstvi, nepremičnine (zemljišča in zgradbe) pa med opredmetenimi osnovnimi sredstvi le, če ne izpolnjujejo pogojev za uvrstitev med naložbene nepremičnine.
Amortizira jih v skladu z običajnimi računovodskimi usmeritvami. To pomeni, da mora biti amortiziranje teh sredstev usklajeno z amortiziranjem drugih podobnih opredmetenih osnovnih sredstev.

Sorodni članki: