Opredmeteno osnovno sredstvo

je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju.
Predpisana sta dodatna pogoja za prepoznavanje opredmetenega osnovnega sredstva:

  • verjetnost, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim, in
  • možnost, da se njegova nabavna vrednost zanesljivo izmeri.

Sorodni članki: