Od začetka septembra enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev

delavciS 1. septembrom bo za tujce iz tretjih držav uvedeno enotno dovoljenje za prebivanje in delo v Sloveniji. Izdala ga bo upravna enota, na Zavodu za zaposlovanje pa bomo izdali soglasje k temu dovoljenju. bomo še naprej izdajali za državljane Hrvaške v prehodnem obdobju, državljane BiH in za sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni.

Tako določa novi Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki se bo začel uporabljati 1. 9. 2015. Enotno dovoljenje bo tujcem iz tretjih držav omogočalo vstop v našo državo ter bivanje, in delo v Sloveniji. S tem bo prosilcem za dovoljenje omogočen enostavnejši postopek pri upravni enoti po načelu: vse na enem mestu.

, ki bodo v Slovenijo prišli z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, torej ne bodo več potrebovali dveh različnih dovoljenj. Enotno dovoljenje bo združilo in dovoljenje za prebivanje, ki so ga doslej izdajale upravne enote, in delovno dovoljenje, ki smo ga izdajali na Zavodu za zaposlovanje.

Do 31. 8. 2015 se vloge za zaposlitev ali oddajo pri našem Zavodu za zaposlovanje na dosedanjih obrazcih, po dosedanjih predpisih in postopkih. Te vloge bomo obravnavali in o njih odločali enako kot doslej, torej na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev. Delovna dovoljenja, ki so bila izdana v skladu z omenjenim zakonom, ostanejo veljavna do izteka njihove veljavnosti.

S 1. 9. 2015 pa bodo upravne enote začele sprejemati vloge za enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev. Te vloge bodo obravnavane po novih predpisih in postopkih, na podlagi Zakona o tujcih ter Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.

Prosilci  bodo vlogo za enotno dovoljenje lahko oddali na upravni enoti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v matični državi. V postopku za enotno dovoljenje, ki ga bo vodila upravna enota, bomo na Zavodu za zaposlovanje izdali soglasje k temu dovoljenju, če bodo izpolnjeni zakonski pogoji za posamezno vrsto soglasja. Postopek izdaje soglasja se bo začel po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote.

To pomeni, da prosilcem za enotno dovoljenje po oddaji vloge ne bo potrebno pridobivati soglasja k temu dovoljenju. Upravna enota bo po uradni dolžnosti sama začela postopek pridobitve soglasja pri našem Zavodu.

Soglasje k enotnemu dovoljenju bomo lahko izdali za:

 • zaposlitev, samozaposlitev ali delo,
 • zaposlitev, podaljšanje zaposlitve, pisno odobritev zaradi zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjave delodajalca ali
 • zaradi zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih,
 • modro karto EU,
 • napotene delavce,
 • ali izpopolnjevanje tujcev,
 • individualne storitve tujcev,
 • delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v posameznem koledarskem letu, ali
 • v kmetijstvu, ki je daljše od 90 dni.

Za izdajo enotnega dovoljenja za samozaposlitev tujca ne bo potrebno soglasje. Tujci se bodo lahko samozaposlili po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v Sloveniji. Navedeni pogoj glede prebivanja ne bo veljal, če bo tujec vpisan v poslovni register kot oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno .

Delovna dovoljenja, ki jih bomo izdajali na Zavodu za zaposlovanje, bodo še naprej potrebna:

 • za sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni (po novem Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev),
 • za zaposlitev državljanov Bosne in Hercegovine (na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji, ki se izvaja od 1. 3. 2013) ter
 • za zaposlitev hrvaških državljanov v prvih dveh letih njihovega zakonitega prebivanja v Sloveniji, v prehodnem obdobju po vstopu Hrvaške v EU (po Zakonu o podaljšanju prehodnega obdobja pri prostem gibanju hrvaških državljanov in njihovih družinskih članov, ki velja od 1. 7. 2015).

Podjetja iz držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice, ki bodo v Sloveniji izvajala storitve z napotenimi delavci, ter podjetja iz tretjih držav, ki bodo v Sloveniji z napotenimi delavci izvajala kratkotrajne storitve dobave blaga ali servisiranja, bodo morala začetek izvajanja teh storitev prijaviti pri našem Zavodu za zaposlovanje.

Enako bodo morali začetek dela prijaviti vsi tujci, ki bodo opravljali zastopnika do 90 dni v posameznem koledarskem letu. Takšni tujci morajo biti vpisani v sodni register Slovenije kot zastopniki .

Nekatere skupine tujcev bodo tudi po 1. 9. 2015 imele pravico do prostega dostopa na slovenski . To pomeni, da bodo lahko opravljale delo, se zaposlile ali samozaposlile brez dovoljenja. Ta pravica vsekakor ostaja za državljane Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice. Le državljani Hrvaške v prehodnem obdobju po vstopu v EU še naprej potrebujejo dovoljenje za zaposlitev.

Poglejte si:

Vir: ZRSZ

Sorodni članki: