Razpis za dolgoročne kredite v Zasavju

ter za dolgoročne kredite za projekte gospodarstva v občinah , , , , , in ob Savi

Predmet razpisa: Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

 • nakup strojev in opreme (stroji, orodja, pisarniška oprema),
 • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov, pridobivanje projektne dokumentacije,
 • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije,
 • stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).

Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.

Pogoji za dodeljevanje:

 1. za razvoj gospodarstva v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje in Zagorje ob Savi z možnostjo zaposlitve brezposelnih, prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje:
  – Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini do 626.000 EUR.
  – Doba vračanja kreditov je od 1 do 10 let v skladu z namenom kredita.
  – Prosilec lahko pridobi moratorij na vračanje kredita do 6 mesecev.
  – Informacije o trenutni višini obrestnih mer in provizij oziroma nadomestil, ki jih zaračunava banka in so dogovorjene s pogodbo med RCR in banko, so na razpolago na sedežu RCR.
  V primeru spremembe obrestnih mer v teku samega razpisa bodo le-te objavljena na sedežu RCR.
  – Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
  – Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in z različnimi oblikami zavarovanj v odvisnosti od stopnje rizičnosti.
  – V primeru, da kreditojemalec zaposli za nedoločen čas brezposelno osebo, ki je prijavljena kot brezposelna na Uradih za delo Hrastnik, Litija, Zagorje, Trbovlje in Laško pred zaposlitvijo neprekinjeno najmanj tri mesece in to dokaže z zahtevanimi dokazili, se kreditojemalcu prizna premija v višini 1.811,05 EUR oziroma v večkratniku glede na število zaposlitev. Prosilec mora zaposliti delavce v obdobju od izdaje sklepa o kreditu oziroma garanciji do pogodbenega določenega roka za poplačilo vseh kreditnih obveznosti. Kreditojemalec mora pred podpisom pogodbe o premiji izročiti poleg M1/M2 obrazca in potrdila o obdobju brezposelnosti tudi izjavo, da v zadnjih dveh letih ni imel trajno presežnih delavcev ter izjavo o številu zaposlenih. Po poteku dveh let od podpisa pogodbe o premiji mora biti število zaposlenih delavcev pri investitorju večje oziroma najmanj tolikšno, kot je bilo na dan podpisa pogodbe. Skupna višina vseh premij, ki jih lahko uveljavlja prejemnik kredita, ne sme preseči 5% vrednosti kredita. Posamezna premija se ne deli, ampak je določena v fiksnem znesku na novo delovno mesto, razen v primeru posojil, nižjih od 36.221 EUR, ko je premija določena v višini 5% vrednosti kredita. Metodologija dodeljevanja premij je na vpogled na sedežu RCR.
  – Krediti so namenjeni ustvarjanju novih delovnih mest in splošnemu razvoju okolja. Kreditojemalec oziroma investitor ne bo omejen glede na sedež podjetja, v eni izmed zgoraj naštetih občin ima lahko le podružnico. Bistveno je, da se bodo nova delovna mesta odpirala v lokalnem okolju oziroma, da se bo dejavnost oziroma investicija, ki je predmet vloge, realizirala v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno,Trbovlje ali Zagorje ob Savi.
  – Prosilec mora izpolniti predpisano vlogo za kredit oziroma garancijo.
 2. Garancije:
  – Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z vlogo za kredit.
  – Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1. tega razpisa.
  – Prosilec zavaruje prejeto garancijo RCR z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
  – Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RCR izvede banka.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, drugi zasebniki, vpisani v ustrezen register, gospodarske družbe, zadruge, ki izpolnjujejo naslednji pogoj: imajo sedež dejavnosti oziroma podružnico na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Do pridobitve garancije oziroma kredita niso upravičena:
– podjetja v težavah, ki so glede na določbe Zakona o finančnem poslovanju v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali so kapitalsko neustrezna.

Razpisnik: Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev oziroma do 15. 12. 2009.
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke enkrat mesečno.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.

Sorodni članki: