Razpis za dolgoročne kredite v Zasavju za projekte MSG

ter za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva

Predmet razpisa: Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

 • nakup opreme-osnovnih sredstev,
 • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov,
 • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
 • stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).

Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
Investicija mora biti realizirana v eni izmed zasavskih občin.

Pogoji za dodeljevanje:

 1. :
  – Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 4.600 EUR do največ 91.000 EUR.
  – Obrestne mere:
  Informacije o trenutni višini obrestnih mer in provizij oziroma nadomestil, ki jih zaračunavajo posamezne banke in so dogovorjene s pogodbo med RCR in posamezno banko, so na razpolago na sedežu RCR.
  – Doba vračanja kredita znaša od najmanj 1 leto do največ 10 let.
  – Posojila z dobo vračanja daljšo od sedem let se lahko odobrijo le za financiranje nepremičnin.
  – Moratorij za vračanje kredita znaša do 6 mesecev pri kreditih z dobo vračanja do vključno 5 let in do 12 mesecev pri kreditih z dobo vračanja od 6 do 10 let.
  – Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
  – Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in z različnimi oblikami zavarovanj v odvisnosti od stopnje rizičnosti.
  – Črpanje kredita je v celoti namensko, v skladu s predloženo dokumentacijo in ni namenjeno financiranju obratnih sredstev.
 2. Garancije:
  – Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z vlogo za kredit.
  – Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 1. tega razpisa.
  – Prosilec zavaruje prejeto garancijo RCR z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
  – Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RCR izvede banka.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezen register in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so člani Garancijske sheme za Zasavje pri Regionalnem centru za razvoj, d.o.o., , torej
 • so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino,
 • ustrezajo merilom za mikro, male ali srednje velike gospodarske družbe po določbah Zakona o gospodarskih družbah,
 • imajo sedež dejavnosti na območju občin , , , , Zagorje ob Savi in .

V skladu s »Pravili delovanja GSZ« in »Pravicami ter obveznostmi članov GSZ« članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične obveznosti RCR pri odobritvi garancije.

Do pridobitve garancije oziroma kredita niso upravičena:
– podjetja s področja kmetijstva, ribištva in jeklarstva
– podjetja v težavah (glede na določbe Zakona o finančnem poslovanju).
Če podjetje deluje v sektorju transporta, premogovništva, ladjedelništva, motornih vozil in sintetičnih vlaken, je potrebna individualna priglasitev državne pomoči.

Razpisnik: Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Garancijska shema za Zasavje

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do porabe sredstev oziroma do 15. 12. 2009.
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke najmanj enkrat mesečno. Vloge oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku petih dni, bodo praviloma obravnavane in rešene do 10. v naslednjem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009025.pdf

Sorodni članki: