Proračun (države in občin)

je , s katerim ali izkazuje vse prejemke in izdatke za financiranje javne porabe v okviru proračunskega leta. Proračun ureja upravljanje in uporabo finančnega premoženja, vseh prejemkov in izdatkov v proračunskem letu, naložb finančnih virov v druge oblike premoženja in upravljanje z javnim dolgom države in občin.

Proračun sprejema najvišji organ oblasti. Na državni ravni je to , v lokalni skupnosti pa sprejema proračun občinski svet. Za spremljanje smotrnosti in namenskosti porabe proračunskega denarja je ustanovljeno Računsko sodišče, ki deluje kot samostojna in neodvisna institucija.

Iz vsebinskega vidika je proračun temeljni finančni instrument, s katerim država ali občina opredeli izvajanje svojih osnovnih nalog. Sprejeti proračun predstavlja v bistvu predračun državnih/občinskih prihodkov in izdatkov. S proračunom se zbrana sredstva iz davščin prerazporejajo v javne odhodke za financiranje osnovnih funkcij državnih organov in v transfere za financiranje javnih služb. Javni izdatki se v proračunu (državnem in občinskem) razvrščajo po namenih in po nosilcih v posamezne vrste izdatkov in se črpajo na podlagi posebnih postopkov in predpisov, ki veljajo za področje javnih financ.

Sorodni članki: