Javni razpis za »RRI v verigah in mrežah vrednosti«

Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis, je do 55.000.000,00 EUR

Predmet razpisa: za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo in ozelenitev gospodarstva«;

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k:

  • Specifičnemu cilju prednostne »Izboljšanje infrastrukture za raziskave in ter zmogljivosti za razvoj odličnosti pri raziskavah in inovacijah ter kompetenčnih centrov, zlasti tistih v evropskem interesu«, ki je »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in v trikotniku znanja«.

ter

  • Specifičnemu cilju prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«, ki je »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.

Omenjena cilja po prednostih področjih konkretizira Slovenska strategija pametne specializacije, ki je strateško usmerjena v trajnostne tehnologije in storitve za zdravo življenje, ki naj Slovenijo umestijo kot zeleno, aktivno, zdravo in digitalno regijo, z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje, usmerjeno v razvoj srednje in visoko tehnoloških rešitev na nišnih področjih. Ključni cilji, ki se pri tem zasledujejo so:

  1. Dvig dodane vrednosti na zaposlenega
  2. Dvig deleža visokotehnološko intenzivnih proizvodov v izvozu;
  3. Dvig deleža izvoza storitev z visokim deležem znanja v celotnem izvozu ter
  4. Dvig celotne podjetniške aktivnosti.

Javni razpis za izbor operacij predstavlja enega ključnih instrumentov na področju raziskav, razvoja in inovacij, ki prvič združuje podporo vse od faze industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja vse do trga. Skladno s tem je strukturiran v dva sklopa in sicer:

A.) Sklop 1: »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)« ter
B.) Sklop 2: » za raziskovalno-razvojne projekte (TRL6-9)«

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis, je do 55.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za , znanost in šport, Ministrstvo za in tehnologijo

Rok: Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva (v njegovem poslovnem času od ponedeljka do četrtka od 9. do 15.30 oziroma v petek od 9. do 14.30) najkasneje do 15. 4. 2016 do 12. ure.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Več in informacij in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 6, Datum: 29. 1. 2016, Stran: 150

Sorodni članki: