Novosti v zvezi s prostovoljno vključitvijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po ZPIZ-2

Z uveljavitvijo novega -2 so kategorije zavarovancev, ki se lahko prostovoljno vključijo v obvezno pokojninsko in invalidsko naslednje:

  • osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so dopolnile 15 let starosti in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje po tem zakonu,
  • državljani Republike Slovenije, ki so v delovnem razmerju v tujini, če so bili neposredno pred odhodom v tujino zavarovani na ozemlju Republike Slovenije ali so imeli pred odhodom v tujino stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije in niso za ta čas obvezno zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja ali so obvezno zavarovani, pa teh pravic ne morejo uživati zunaj te države,
  • osebe v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom, vendar le za razliko do polnega delovnega časa.
  • uživalci družinske oziroma vdovske pokojnine s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter prejemniki poklicne pokojnine do uveljavitve pravice do pokojnine iz obveznega zavarovanja,
  • osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in tretjega odstavka 17. člena tega zakona, razen pogoja dohodka iz prvega odstavka 17. člena tega zakona.
  • prenosniki kmetijskega gospodarstva, ki za prenos prejemajo rento iz naslova ukrepov kmetijske politike, če niso uživalci pokojnine.

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance je določena v znesku, ki je najmanj enak znesku 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

Osnova za plačilo prispevka za prejemnike poklicnih pokojnin je določena v znesku 20% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Ne glede na navedeno pa je potrebno upoštevati prehodne določbe zakona, ki določajo, da je osnova do konca februarja 2014 minimalna plača, od marca 2014 dalje pa 20% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

Glede na to, da minimalna plača znaša 783,66 EUR in se prispevke odmeri v višini 24,35% bodo zavarovanci, ki so prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevke plačevali v višini 190,82 EUR na mesec, kar predstavlja bistven dvig v primerjavi z višino prispevka po ZPIZ-1.

Naveden znesek prispevka velja od 1.1.2013 dalje za vse zavarovance, razen za zavarovance, ki so bili do uveljavitve tega zakona vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi ukrepov kmetijske politike kot prenosniki kmetijskega gospodarstva in so od uveljavitve tega zakona zavarovani po šestem odstavku 25. člena tega zakona. Ti plačujejo prispevke od osnove, od katere jim je bil obračunan prispevek za zadnji mesec pred uveljavitvijo ZPIZ-2. Prav tako od osnove, od katere jim je bil obračunan prispevek za zadnji mesec pred uveljavitvijo ZPIZ-2 plačujejo zavarovanci, ki so bili v zadnjem letu pred uveljavitvijo tega zakona vključeni v zavarovanje kot kmetje, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v zaradi prenizkega dohodka kmečkega gospodarstva, to je v višini 36,85 EUR na mesec.

Zavarovanci, ki so prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje lahko odjavo iz zavarovanja vložijo pri pristojni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pri čemer pa je datum odjave iz zavarovanja, v skladu s predpisi s področja matične evidence zavarovancev, dan, ko se zavarovanec zglasi pri prijavno odjavni službi.

Vir: Pojasnilo ZPIZ, št. brez številke, 19.02.2013

Sorodni članki: