Do 31.3. morate obvestiti ali biti obveščeni o odmeri in trajanju letošnjega dopusta

je delavčeva pravica, ki se ji ne more odpovedati in ki mu je delodajalec ne sme kratiti. Kakršna koli izjava ali sporazum, s katerim bi se delavec odpovedal pravici do dopusta ali dogovoril za odškodnino, je neveljavna. Le ob prenehanju delovnega razmerja imata delavec in delodajalec možnost, da se dogovorita o odškodnini za neizrabljen dopust.

 Delodajalec je dolžan delavcu odmeriti letni dopust in ga obvestiti o njegovem trajanju najkasneje do 31. marca v tekočem letu za tisto leto.

Delavec ima pravico do izrabe 1/12 letnega dopusta za vsak mesec dela v posameznem koledarskem letu:

  • če v koledarskem letu, v katerem je sklenil delovno razmerje, ni pridobil pravice do celotnega letnega dopusta
  • če mu preneha delovno razmerje pred potekom roka, po katerem bi pridobil pravico do celotnega letnega dopusta
  • če mu delovno razmerje v tekočem koledarskem letu preneha pred 1. julijem.

Delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev. Ko delavec enkrat izpolni pogoj šestmesečnega nepretrganega delovnega razmerja, pridobi na začetku vsakega koledarskega leta pravico do celotnega letnega dopusta pri istem delodajalcu in ni potrebna izpolnitev tega pogoja vsako leto sproti.

Če delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec dogovorita drugače.

Delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo.

Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, vendar mora en del trajati najmanj dva tedna. Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.

Pri določanju trajanja letnega dopusta posameznemu delavcu se upoštevajo: delovna doba delavca, delovni pogoji, zahtevnost dela, zdravstveno stanje delavca, njegove socialne razmere, starost idr. Koliko dni dopusta pripada delavcu glede na posamezni kriterij, določajo panožne kolektivne pogodbe.

Vir: SAOP

Sorodni članki: