Kako prijavimo terjatev v prisilni poravnavi

Po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. list RS 67/93, 74/94 in 8/96) prijavijo upniki terjatve v roku 30 dni po dnevu, ko je bil oklic o začetku postopka objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Prijavijo terjatve, ki so nastale do začetka postopka prisilne poravnave.

Prijavo terjatve lahko naredi podjetnik sam, pomembno je, da upošteva vse elemente, ki jih mora obsegati prijava. To pa so:

  1. Navesti mora naziv podjetja in sedež podjetja – upnika;
  2. Navesti mora pravno podlago terjatve ter njeno višino, znesek terjatve. Upnik mora navesti dokument, na podlagi katerega je nastala terjatev. Ta dokument je lahko račun, dobavnica, pogodba, naročilnica ipd.;
  3. K prijavi je potrebno priložiti dokumente (fotokopije), ki nedvoumno kažejo obstoj terjatve. Taki dokumenti so lahko: pogodba, račun, dobavnica, obračuni obresti, naročilnica itd.

V prijavi oziroma dopisu, s katerim se prijavlja terjatev, je potrebno:

  1. Ločeno prijaviti zapadle in nezapadle terjatve ter morebitne obresti.
    • Zapadle terjatve so tiste, ki bi jih dolžnik že moral plačati do dneva objave prisilne poravnave. V primeru, da je potrebno obračunati tudi obresti, bodisi pogodbene ali zamudne, jih prikažemo na prijavi ločeno od terjatve iz naslova glavnice oziroma terjatve. Obresti je potrebno obračunati do dneva začetka prisilne poravnave (datum objave v Uradnem listu).
    • Nezapadle denarne terjatve, ki se ne obrestujejo, se zmanjšajo (diskontirajo) za stopnjo rasti drobnoprodajnih cen za čas od dneva začetka postopka prisilne poravnave do dneva, ko naj bi terjatev zapadla. Od zmanjšane terjatve pa tečejo nato obresti v višini stopnje rasti drobnoprodajnih cen od začetka postopka prisilne poravnave do zapadlosti terjatve.
  2. Terjatve, ki so izražene v tuji valuti, se prijavijo v tuji valuti ter v domači valuti tako, da se preračunajo po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka postopka prisilne poravnave.

Na prijavljano terjatev ali višino terjatve lahko dolžnik, upravitelj prisilne poravnave, če je določen, ali upniki podajo pri sodišču ugovor. Ugovor mora biti dan 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev. Prijavljena terjatev, zoper katero ni vložen ugovor, velja za ugotovljeno.

Pomembno je tudi to, da se z vložitvijo prijave terjatve zastaranje pretrga, kar pomeni, da začne teči znova, ko poteče rok za plačilo, določen v prisilni poravnavi.

Vir: Revija Obrtnik, [www.ozs.si]

Sorodni članki: