Knjiženje davčne osnove po prejetih računih in 66.a člen ZDDV-1

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec je zastavil vprašanje glede knjiženja davčne osnove po prejetem računu oziroma izkazovanju davčne osnove od prejete dobave v obračunu DDV-O, in sicer ali glede na datum prejema računa ali v davčnem obdobju, ko uveljavlja odbitek DDV po tem računu, v povezavi z izvajanjem 66.a člena ZDDV-1.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

Davčni zavezanec v v polje 31 vpiše davčno osnovo po prejetih računih ne prej kot v davčnem obdobju, ko so izpolnjeni pogoji za uveljavljanje pravice do odbitka DDV iz 67. člena ZDDV-1. V praksi davčni zavezanec najpogosteje vključi davčno osnovo po prejetih računih v davčno obdobje, ko je prejel račun. V polja 31a, 32 in 32a vpiše davčno osnovo v davčnem obdobju, ko nastane obveznost za .

Če davčni zavezanec ne uveljavlja odbitka DDV zaradi neplačila računa v roku, v davčnem obdobju, ko so izpolnjeni pogoji za uveljavljanje pravice do odbitka DDV iz 67. člena ZDDV-1, vključi znesek neuveljavljenega odbitka DDV v dodatno polje Neuveljavljen.

Radi bi poudarili, da dodatna polja glede neuveljavljanja, zmanjšanja in povečanja odbitka DDV v zvezi s 66.a členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11) niso del obrazca DDV-O, zato obveznosti glede vpisovanja v ta polja ne vplivajo na že uveljavljena pravila izpolnjevanja obrazca DDV-O.

Kot določa ZDDV-1 v 32. členu, »obdavčljivi dogodek« pomeni dogodek, s katerim so izpolnjeni pravni pogoji, potrebni za nastanek obveznosti obračuna DDV. »Obveznost obračuna DDV« nastane, ko ima davčni organ po zakonu pravico zahtevati davek od osebe, ki ga je dolžna plačati, četudi je plačilo lahko odloženo. V 33. do 35. členu tega zakona je določen trenutek nastanka obdavčljivega dogodka in s tem obveznosti obračuna DDV za določene dobave blaga in storitev.

Glede pravice do odbitka DDV ZDDV-1 v 62. členu določa, da pravica do odbitka DDV nastane v trenutku, ko nastane obveznost obračuna DDV. V 67. členu ZDDV-1 so določeni pogoji za uveljavljanje pravice do odbitka DDV, te pogoje pa dodatno pojasnjuje 107. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10 in 110/10).

V obračun DDV-O se vpisujejo podatki o poslovnih dogodkih v davčnem obdobju, kar je navedeno tudi v Navodilu za izpolnjevanje obračuna DDV. Tako davčni zavezanec v obračun DDV vključi:

  • v polje 31 – davčno osnovo po prejetem računu ne prej kot v davčnem obdobju, ko so izpolnjeni pogoji za uveljavljanje pravice do odbitka DDV v skladu s 67. členom ZDDV-1. V praksi davčni zavezanec najpogosteje vključi davčno osnovo po prejetih računih v davčno obdobje, ko je prejel račun.
    Davčni zavezanec v primeru uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji v obračun DDV vpisuje podatke na podlagi opravljenih plačil po prejetih računih.
  • v polja 31a, 32 in 32a – davčno osnovo po prejetem računu ali drugem dokumentu, ki vsebuje podatke, potrebne za zagotovitev pravilnega obračuna DDV, od katere obračuna DDV prejemnik blaga ali storitve v davčnem obdobju, ko nastane obveznost za obračun DDV.

Na spletnih straneh DURS so objavljena pojasnila glede odbitka DDV pri neplačanih računih po 66.a členu ZDDV-1 ter vsebine dodatnih polj, v katerih mora poročati po petem odstavku tega člena zakona.

Dodatna polja, v katerih je treba poročati o neuveljavljanju, zmanjšanju ali povečanju odbitka DDV, se nanašajo le na . Če davčni zavezanec ne uveljavlja odbitka DDV po prejetem računu iz drugih razlogov kot iz razloga neplačila računa v roku, zneska DDV po tem računu ne vključi v polje Neuveljavljeni.

Če davčni zavezanec ne uveljavlja odbitka DDV zaradi neplačila računa v roku, v davčnem obdobju, ko so izpolnjeni pogoji za uveljavljanje pravice do odbitka DDV iz 67. člena ZDDV-1, vključi znesek neuveljavljenega odbitka DDV v dodatno polje Neuveljavljen. Davčni zavezanec lahko uveljavi odbitek DDV po tem računu v davčnem obdobju, v katerem je poravnal obveznost, in sicer v delu, ki se nanaša na poravnani del obveznosti. Ta znesek odbitka DDV vključi v polje 41 oziroma 42 obrazca DDV-O in poroča o povečanju odbitka DDV v dodatnem polju Povečan.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4230-5457/2011-2, 11. 7. 2011

Sorodni članki: