Predpisi v zvezi s predložitvijo letnih poročil samostojnih podjetnikov za leto 2014

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki predložijo za javno objavo in za državno statistiko. Javno objavo letnih poročil določa 58. člen Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), predložitev podatkov za državno statistiko pa 59. člen ZGD-1.

Majhni samostojni podjetniki morajo za državno statistiko predložiti podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pristojni izpostavi AJPES do zadnjega dne meseca marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

V poenotenih obrazcih za predložitev podatkov iz letnih poročil so upoštevane skupine kontov iz Enotnega kontnega okvirja za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije.

Majhni samostojni podjetniki morajo za javno objavo predložiti letna poročila pristojni izpostavi AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.

Pri predložitvi letnih poročil lahko uveljavljajo poenostavitve tako, da s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za državno statistiko predložijo tudi izjavo, s katero dovolijo, da se ti podatki uporabijo tudi za javno objavo.

V skladu z 297. členom Zakona o davčnem postopku lahko samostojni podjetniki predložijo Finančni upravi Republike Slovenije davčni obračun brez priložene stanja in izkaza poslovnega izida (Priloga 3 in Priloga 4 Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti), če so te podatke predložili AJPES, morajo pa v davčnem obračunu to izrecno navesti (glej Pogosta vprašanja).

Sestavne dele letnih poročil za javno objavo in za državno statistiko, roke in način predložitve podrobneje določa Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov.

Na osnovi desetega odstavka 58. člena ZGD-1 morajo gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki plačati nadomestilo šele po opravljeni storitvi javne objave letnega poročila, določeno s Tarifo, na podlagi računa, ki ga bo posredoval AJPES.
V primeru, da nameravate prenehati z opravljanjem dejavnosti pred iztekom treh mesecev po koncu poslovnega leta, morate nadomestilo za javno objavo plačati hkrati s predložitvijo letnega poročila. Podatki za izpolnitev UPN so objavljeni na spletni strani AJPES.

Vir in informacije: AJPES

Sorodni članki: