Ajpesova aplikacija za predložitev letnih poročil na voljo

Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2010, ki jih je treba predložiti zaradi javne objave, podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pa za državno statistiko.

Ajpesova aplikacija, ki omogoča za leto 2010, je že na voljo.

Roki za predložitev letnih poročil

 • Samostojni podjetniki morajo za državno statistiko in javno objavo predložiti do 31.3.2011.
 • Gospodarske družbe in zadruge morajo za državno statistiko predložiti poročila do 31.3.2011.
 • Gospodarske družbe in zadruge, nezavezane k reviziji, kjer je poslovno leto enako koledarskemu, morajo za javno objavo predložiti poročila do 31.3.2011.
 • Gospodarske družbe in zadruge, nezavezane k reviziji, kjer je poslovno leto različno od koledarskega, morajo za javno objavo predložiti poročila v 3 mesecih po koncu poslovnega leta.
 • Gospodarske družbe in zadruge, zavezane k reviziji oziroma konsolidaciji, morajo za javno objavo predložiti poročila v 8 mesecih po koncu poslovnega leta.
 • Neposredni in posredni proračunski uporabniki in pravne osebe zasebnega prava morajo po Zakonu o računovodstvu letna poročila za leto 2010 predložiti AJPES do konca februarja 2011.
 • Društva, nezavezana k reviziji računovodskih izkazov, morajo predložiti letna poročila za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko do 31. marca 2011.
 • Društva, zavezana k reviziji računovodskih izkazov (to so društva, pri katerih so prihodki oz. odhodki v preteklem poslovnem letu presegli 1 milijon evrov), morajo predložiti letna poročila za državno statistiko do 31. marca 2011, revidirana letna poročila pa do 31. avgusta 2011.

Način predložitve

 • Samostojni podjetniki lahko letna poročila predložijo izključno prek spletnega portala AJPES. Podatke lahko vnesete neposredno v spletno aplikacijo ali pa jih uvozite kot XML datoteko. Predložitev letnega poročila lahko potrdite s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z lastnoročnim podpisom odgovorne osebe na Obvestilu za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga posredujte pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
 • Gospodarske družbe in zadruge morajo prav tako uporabiti spletni portal AJPES.
 • Neposredni in posredni proračunski uporabniki predložijo AJPES podatke računovodskih izkazov z vnosom prek spletne aplikacije, pojasnila k izkazom in poslovno poročilo pa skupaj v eni PDF datoteki, prav tako prek spletne aplikacije. Izpolniti morajo tudi Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je del spletne aplikacije za vnos podatkov računovodskih izkazov.
 • Pravne osebe zasebnega prava predložijo letna poročila izključno prek spletnega portala AJPES.
 • Društva lahko letno poročilo predložijo izključno prek spletnega portala AJPES. Društvom, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo za oddajo podatkov, bodo pri vnosu podatkov v informacijski sistem AJPES iz papirnih obrazcev pomagali uslužbenci v prostorih pristojnih izpostav AJPES.

Pomembno

Letno poročilo lahko elektronsko podpišete, če je vaše kvalificirano digitalno potrdilo (KDP) evidentirano v sistemu Pooblastil, kjer so evidentirana vsa KDP, vpisana v Evidenco digitalnih potrdil (EDP), in tudi tista KDP, za katera ste v preteklih letih na AJPES že oddali Obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil. Za navedena KDP lahko letno poročilo elektronsko podpišete takoj.

V primeru, da ste imetnik KDP in niste zastopnik ter na AJPES doslej še niste oddali Obvestila o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil, je potrebno za elektronski podpis letnega poročila pripraviti pooblastilo v sistemu Pooblastil. Podrobnejša navodila o elektronskem podpisovanju

Vir: Ajpes

Sorodni članki: